План роботи Міністерства юстиції України на І квартал 2011 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр юстиції України

_________________  О.В. Лавринович

  “ 30 ”    грудня   2010  року

План

роботи Міністерства юстиції України

на І квартал 2011 року

п/п

Зміст                  

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

1

2

3

4

  1. 1. Питання нормотворчої діяльності                   

1.1

Розробити проекти:

1.1.1

законів України: 

1.1.1.1

“Про ратифікацію Угоди між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання вироків, винесених Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії”

лютий

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

1.1.1.2

“Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання вироків, винесених Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії”

лютий

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

1.1.1.3

“Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання”

березень

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

1.1.1.4

“Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу”

березень

Притика Ю.Д.

Фесенко І.М.

1.1.1.5

“Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим”

березень

Ємельянова І.І.

Чипенко І.І.

1.1.1.6

“Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України  “Про державне мито

березень

Єфіменко Л.В.

Завальна І.І.

1.1.2

Указу Президента України “Про схвалення Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні”

березень

Лутковська В.В.

Фесенко І.М.

1.1.3

постанов Кабінету Міністрів України:

1.1.3.1

Щодо затвердження Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”

до 1 березня

Єфіменко Л.В.

Завальна І.І.

1.1.3.2

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року № 464”

березень

Єфіменко Л.В.

Завальна І.І.

1.2

Здійснювати правову експертизу:

1.2.1

законів, прийнятих Верховною Радою України, які подаються на підпис Президентові України

протягом кварталу

Перший заступник та заступники Міністра, керівники урядового органу державного управління, структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, відповідальних за законопроектну роботу

1.2.2

проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади   

протягом кварталу

Перший заступник та заступники Міністра, керівники урядового органу державного управління, структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, відповідальних за законопроектну роботу

1.2.3

на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини нормативних актів (або їх проектів), які за предметом правового регулювання стосуються прав і свобод, гарантованих Конвенцією

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Кульчицький Н.С.

1.2.4

проектів нормативно-правових актів України на відповідність нормам міжнародного права

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

1.2.5

проектів нормативно-правових актів України щодо відповідності acquis communautaire, що за предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких регулюються правом Європейського Союзу

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

1.2.6

проектів міжнародних договорів України на відповідність Конституції України, законам України, вимогам нормопроектної техніки та нормам міжнародного права;

а також забезпечити підготовку та надання висновків щодо внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності міжнародними договорами України

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

1.2.7

документів, поданих для отримання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

1.2.8

документів, поданих для реєстрації адвокатських об‘єднань, та матеріалів про внесення змін до статутних документів адвокатських об‘єднань

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

1.2.9

статутних документів громадських організацій, політичних партій, благодійних організацій,  професійних спілок та інших громадських формувань, їх спілок, документів, поданих на реєстрацію третейських судів

протягом кварталу

Ємельянова І.І.

Семьоркіна О.М.

1.2.10

заяв на державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб‘єктів інформаційної діяльності

протягом кварталу

Ємельянова І.І.

Семьоркіна О.М.

1.2.11

проектів нормативно-правових актів,      що розроблені Державним департаментом України з питань виконання покарань та подані на погодження Міністру   юстиції

протягом кварталу

Богатир В.В.

Кочерган П.В.

1.3

Підготувати:

1.3.1

проекти наказів Мін’юсту:

1.3.1.1

“Щодо форми висновку про доцільність виплат на оплату послуг юридичного радника, пов‘язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб‘єкта та України”

березень

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

1.3.1.2

“Про внесення змін до Інструкції з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні”

лютий

Панченко А.М.

Кунда В.В.

1.3.2

інформацію про перелік законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів, та ініційовано Прем’єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2011 рік

щомісячно

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  урядового органу державного управ-ління, структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, підприємств, що належать до сфери його управління

1.3.3

Графіки представлення/супроводження посадовими особами Мін’юсту пропозицій Президента України до законів, проектів законів та інших актів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту, у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради  та відповідну інформацію щодо участі посадових осіб Мін’юсту у засіданнях парламентських комітетів і пленарних засіданнях Верховної Ради та про результати розгляду на цих засіданнях пропозицій Президента України до законів, проектів законів та інших актів

протягом кварталу

(під час роботи народних депутатів України у пленарному режимі та у комітетах Верховної Ради)

Перший заступник та заступники Міністра

Горбатенко В.В.

спільно з  урядовим органом державного управління, структурними підрозділами центрального апарату Мін’юсту, підприємствами, що належать до сфери його управління

1.4

Забезпечити:

1.4.1

удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність нотаріусів

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

1.4.2

приведення нормативно-правових актів, що регулють діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, у відповідність з Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”

протягом кварталу

Богатир В.В. Кочерган П.В.

2. Питання організаційної роботи

2.1

Провести:

2.1.1

перевірки:

2.1.1.1

стану виконавської дисципліни у Департаменті соціального, трудового та гуманітарного законодавства

березень

Ємельянова І.І.

Опанасенко Н.М.

2.1.1.2

з питань організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті державної реєстрації нормативних актів

березень

Горбунова Л.М.

Процан Ю.Г.

2.1.1.3

субєктів нормотворення на підставі наданих переліків прийнятих за відповідний період розпорядчих документів (безвиїзні)

протягом             кварталу

Горбунова Л.М.

Железняк Н.А.

2.1.1.4

роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Львівської області

протягом

кварталу

Панченко А.М.

Кунда В.В.

2.1.1.5

організації правової роботи у:

— Державній службі фінансового моніторингу України;

— Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.1.1.6

діяльності територіальних органів державної виконавчої служби (цільові за окремим графіком відповідно до затвердженого плану)

протягом кварталу

Стаднік Г.В.

2.1.1.7

роботи установ нотаріату головних управлінь юстиції (цільові за окремим графіком)

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.1.1.8

фінансово-господарської  діяльності в системі Мін‘юсту (за окремим планом)

протягом кварталу

Гдичинський Б.П.

Шинкарук Ю.М.

2.1.1.9

суб’єктів первинного фінансового моніторингу (нотаріусів, адвокатів та осіб, які надають юридичні послуги) (за окремим графіком)

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.1.2

засідання:

2.1.2.1

Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції        України

щомісячно

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.1.2.2

Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

січень

(за погодженням із заінтересо-ваними членами Ради інших центральних органів виконав-чої влади)

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.1.3

заходи щодо користування  майном, яке знаходиться в оперативному управлінні Мін‘юсту, та прийняття до сфери управління Мін’юсту майна, переданого іншими  організаціями та установами

протягом кварталу

Гдичинський Б.П.

Мудрий С.І.

2.1.4

співбесіди із працівниками Міністерства закордонних справ України та іншими особами, які від’їжджають на роботу до консульських установ та дипломатичних представництв України на посади консульських посадових осіб

протягом

кварталу

Панченко А.М.

Кунда В.В.

2.2

Взяти участь у:

2.2.1

роботі експертних комісій та експертних рад з права при проведенні акредитації і ліцензуванні вищих навчальних закладів, що готують фахівців-юристів, та поточних перевірках дотримання ліцензійних та акредитаційних вимог у провадженні освітньої діяльності

згідно з планом МОН

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.2.2

засіданнях Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції  України

згідно з планом роботи Ради

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.3

Підготувати:

2.3.1

звітну інформацію:

2.3.1.1

про виконання планів роботи Мін’юсту на              ІV квартал 2010 року та на 2010 рік

січень

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією урядового органу державного управ-ління, структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту підприємств, що належать до сфери його управління

2.3.1.2

про документообіг за 2010 рік

січень

Ємельянова І.І.

Руденко Л.В.

2.3.1.3

щодо роботи з проставлення у 2010 році апостиля на документах, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану та призначених для подальшого використання за кордоном

січень

Панченко А.М.

Кунда В.В.

2.3.1.4

про виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади орієнтовного плану законопроектних робіт на 2010 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 16.06.2010 № 1231

січень

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядового органу державного управління, структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, підприємств, що належать до сфери його управління

2.3.1.5

про стан виконавської дисципліни у               центральному апараті Міністерства юстиції та його територіальних органах за ІV квартал 2010 року та 2010 рік

до 1 лютого

Ємельянова І.І.

Опанасенко Н.М.

2.3.1.6

про стан виконання Плану заходів, спрямованих на посилення виконавської дисципліни в органах юстиції

до 1 лютого

Ємельянова І.І.

Опанасенко Н.М.

2.3.1.7

про виконання Мін‘юстом плану заходів щодо реалізації у 2010 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та план заходів Мін‘юсту щодо реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

до 1 лютого

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією та пропозиціями урядового органу державного управління структурних підрозділів центрального апарату Мін‘юсту

2.3.1.8

про виконання паспортів бюджетних програм за 2010 рік

у терміни подання звітності

Гдичинський Б.П.

Мудрий С.І.

2.3.2

пропозиції органам виконавчої влади щодо перегляду прийнятих ними нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та інших законодавчих актів України” та скасування тих, що не відповідають цьому Закону

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.

Завальна І.І.

2.3.3

бухгалтерський звіт по центральному апарату Міністерства юстиції за 2010 рік

січень

лютий

Гдичинський Б.П.

Мудрий С.І.

2.3.4

зведений бухгалтерський звіт за 2010 рік по системі Міністерства юстиції

січень

лютий

Гдичинський Б.П.

Мудрий С.І.

2.3.5

інформаційні матеріали (довідки) про діяльність територіальних органів юстиції у 2010 році

січень-лютий

Горбатенко В.В.

Спільно з структурними підрозділами центрального апарату Мін‘юсту

2.3.6

інформаційний огляд за результатами діяльності Державної кримінально-виконавчої служби у 2010 році;

лютий

Богатир В.В.

Кочерган П.В.

2.3.7

перелік спорів та справ, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах та фінансуються за рахунок бюджетних коштів

березень

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

2.3.8

зведені показники виконання фінансових планів підприємств, що знаходяться у сфері управління Мін‘юсту, за І квартал 2010 року та за 2010 рік

протягом кварталу

Гдичинський Б.П.

Мудрий С.І.

2.3.9

Інформацію:

2.3.9.1

про стан виконання Мін‘юстом плану першочергових заходів щодо реалізації основних положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада”

щомісячно

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією урядового органу державного управління, струк-турних підрозділів центрального апарату Мін’юсту

2.3.9.2

про виконання розпорядження Кабінету Міністрів від 19.03.2004 № 152-р “Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органів виконавчої влади”

січень

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією урядового органу державного управління, струк-турних підрозділів центрального апарату Мін’юсту

2.3.9.3

про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення

до 15 січня

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.3.9.4

про результати діяльності державних та приватних нотаріусів за ІІ півріччя 2010 року у розрізі питань, передбачених звітністю  за формою № 1 «Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів»

до 30 січня

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.3.10

статистичні звіти:

2.3.10.1

про роботу державних та приватних нотаріусів за 2010 рік (форма № 1)

до 30 січня

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.3.10.2

про роботу адвокатських об’єднань за 2010 рік (форма № 1-Адв.)

до 30 січня

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.3.10.3

за формою № 1 «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби» за 2010 рік

лютий

Стаднік Г.В.

2.3.10.4

зведену номенклатуру справ Мін‘юсту на 2011 рік

березень

Ємельянова І.І.

Руденко Л.В.

січень

Ємельянова І.І.

Руденко Л.В.

2.3.11

плани:

2.3.11.1

роботи Мін’юсту на ІІ квартал 2011 року

січень

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за пропозиціями урядового органу державного управління, структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, підприємств, що належать до сфери його управління

2.3.11.2

апробації результатів науково-дослідних робіт НДУСЕ Мін’юсту на І півріччя 2011 року

січень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.3.11.3

впровадження результатів наукових робіт НДУСЕ Мін’юсту на 2011 рік

січень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.3.11.4

рецензування висновків судових експертів НДУСЕ на 2011 рік

січень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.3.11.5

стажування співробітників НДУСЕ на 2011 рік

січень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.3.11.6

роботи секцій наукової консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України на 2011 рік

січень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.3.11.7

тематичний план науково-дослідних робіт НДУСЕ Мін’юсту на 2011 рік

січень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.3.12

перелік основних заходів територіальних органів юстиції на місяць

щомісячно

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за поданням територіальних органів юстиції

2.4

Здійснювати:

2.4.1

моніторинг:

2.4.1.1

стану виконання контрольних завдань, визначених актами Верховної Ради України, Президента України, дорученнями  Кабінету Міністрів, запитами та зверненнями народних депутатів України

протягом

кварталу

Ємельянова І.І.

Опанасенко Н.М.

2.4.1.2

виконання політичними партіями вимог частини шостої статті 11 Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо реєстрації структурних утворень політичних партій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим

протягом

кварталу

Ємельянова І.І.

Семьоркіна О.М.

2.4.1.3

нормопроектувальної діяльності центральних органів виконавчої влади

щомісяця

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.4.2

попередній розгляд і реєстрацію   письмо-вих звернень громадян до Мін’юсту та організацію особистого прийому   громадян

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Процан Ю.Г.

2.4.3

опрацювання поточних правових актів, а також міжнародних договорів, які набрали чинності для України, на предмет визначення нормативності, прийняття рішення про включення чи не включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в бюлетені “Офіційний вісник України”, занесення до еталонного фонду Реєстру

протягом кварталу

Богатир В.В.

Пушенко О.Г.

2.4.4

державну реєстрацію нормативно- правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Железняк Н.А.

2.4.5

організаційно-методичне та інше забезпечення діяльності робочих груп Мін‘юсту з розроблення законопроектів

протягом кварталу

Богатир В.В.

Суботенко В.П.

2.4.6

контроль за додержанням положень своїх статутів об‘єднаннями громадян, легалізованими у 2000  році

протягом кварталу

Ємельянова І.І.

Семьоркіна О.М.

2.5

Забезпечити:

2.5.1

організацію проведення комплексних перевірок діяльності територіальних органів юстиції та організацію проведення контрольних перевірок їх діяльності (за окремим графіком відповідно до затвердженого плану)

протягом кварталу

Перший заступник та заступники Міністра,

керівники структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту

Горбатенко В.В.

2.5.2

участь Міністра юстиції у проведенні особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів, як члена Уряду

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Процан Ю.Г.

2.5.3

організацію виступів працівників центрального апарату Мін’юсту у правоосвітніх програмах на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.5.4

роботу правових громадських приймалень та виїзних консультаційних пунктів          для надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим громадянам шляхом координації їх діяльності                 та надання методичної допомоги

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.5.5

проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.5.6

підготовку позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

2.5.7

захист інтересів іноземних осіб у судах України відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

2.5.8

представництво інтересів Мін‘юсту в судах України

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

2.5.9

представництво інтересів Кабінету Міністрів України в судах України

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

2.5.10

виконання наказів Мін‘юсту щодо ведення веб-сайту Мін‘юсту

протягом кварталу

Богатир В.В.

Пушенко О.Г.

2.5.11

проведення прямої “гарячої” телефонної лінії

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Процан Ю.Г.

2.5.12

документальне обслуговування роботи центрального апарату Мін’юсту:

— попередній розгляд кореспонденції;

— реєстрація та відправка кореспонденції;

— оперативне проходження, облік, зберігання документів;

— реєстрація наказів з основної діяльності

протягом кварталу

Ємельянова І.І.

Руденко Л.В.

2.5.13

внесення змін до програмного забезпечення Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна у зв’язку з нормативно-правовим врегулюванням у період до 01.01.2012 року реєстрації обтяжень прав на нерухоме майно, що виникають відповідно до рішення органу місцевого самоврядування / органу виконав-чої влади (за умови внесення необхідних змін до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування реєстру)

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.

Добжанський В.Б.

Чижмарь К.І.

2.5.14

роботу всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

протягом кварталу

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.5.15

виконання вимог Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офі-ційних документів від 05.01.1961, стосовно проставлення апостиля на документах, виданих відділами реєстрації актів цивільного стану України та призначених для використання на території інших держав

протягом кварталу

Панченко А.М.

Кунда В.В.

2.5.16

участь представників Мін‘юсту — членів кваліфікаційних комісій головних управлінь юстиції у проведенні кваліфікаційних іспитів осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.5.17

підготовку нотаріально оформлених документів для їх подальшої консульської легалізації

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.5.18

проведення інформаційної кампанії (розповсюдження інформаційних матеріалів (буклети, листівки тощо) з метою доведення до відома широкого кола громадськості інформації щодо нормативно-правового регулювання, процедури державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, місцезнаходження органів реєстрації тощо); участь у підготовці (навчанні) державних реєстраторів прав на нерухоме майно

протягом року

Єфіменко Л.В.

Завальна І.І.

2.5.19

Проведення засідання:

2.5.19.1

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.5.19.2

Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.6

Організувати:

2.6.1

виступи працівників органів юстиції у засобах масової інформації та начальників головних управлінь юстиції на місцевому радіо

щомісяця

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.6.2

погодження кандидатур для призначення на посади керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади

протягом кварталу за поданням  керівників центральних органів виконавчої влади

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

2.6.3

стажування та надання практичної допомоги у вивченні правил вчинення нотаріальних дій працівниками МЗС України, які від‘їжджають за кордон для роботи консулами

протягом кварталу

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

2.6.4

організувати підготовку проведення весняних засідань секцій науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

лютий-березень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.6.5

організувати рецензування заключних звітів науково-дослідних робіт в НДУСЕ

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.7

Взяти участь:

2.7.1

у роботі міжвідомчої робочої групи з питань реалізації проекту “Триступенева всесторон-ня програма реінтеграції у суспільство осіб, які перебувають на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі”, що реалізується спільно із Всеукраїнською благодійною організацією “Конвіктус Україна” за підтримки Шведської агенції з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida)

протягом кварталу

Богатир В.В.

Кочерган П.В.

2.7.2

у засіданнях колегії Державної пенітенціарної служби України

протягом кварталу

Богатир В.В.

Кочерган П.В.

2.8

Опрацювати:

2.8.1

контрольні картки про виконання повторних експертиз науково-дослідними установами судових експертиз

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.8.2

матеріали, які надійшли від фахівців, що не є працівниками держаних спеціалізованих установ та мають намір отримати (підтер-дити) кваліфікацію судового експерта в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.8.3

акти приймання наукових робіт НДУСЕ

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.8.4

акти впровадження результатів наукових робіт НДУСЕ

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

2.8.5

акти територіальних управлінь юстиції про результати перевірок діяльності судових експертів, що не є працівниками держаних спеціалізованих установ щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

3. Питання інформаційно-методичної роботи

3.1

Проаналізувати:

3.1.1

інформацію територіальних органів юстиції щодо дотримання ними Указу Президента України від 03.10.1992 № 493 ”Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” за 2010 рік

січень

Горбунова Л.М.

Железняк Н.А.

3.1.2

стан економічних показників (виробничо- фінансової діяльності) НДУСЕ Мін’юсту за 2009 рік

січень

лютий

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

3.1.3

звіти відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції та підготувати звіт щодо використання бланків свідоцтв у ІV кварталі 2010 року та 2010 році

січень

лютий

Панченко А.М.

Кунда В.В.

3.1.4

звіти відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції та підготувати звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні за 2-10 рік

лютий

Панченко А.М.

Кунда В.В.

3.1.5

практику проведення повторних експертиз за 2010 рік та підготувати узагальнення їх стану

лютий

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

3.1.6

стан прорецензованих висновків експертів НДУСЕ за 2010 рік

лютий

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

3.1.7

узагальнити причини тривалого проведення експертиз та підготувати інформацію щодо недоліків, які мали місце під час підготовки та призначення органами досудового слідства судових автотехнічних експертиз протягом 2010 року

лютий

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

3.1.8

стан дотримання міністерствами, централь-ними органами виконавчої влади та іншими державними органами законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за 2010 рік та підготувати узагальнення

лютий

Горбунова Л.М.

Железняк Н.А.

3.1.9

статистичні звіти НДУСЕ про експертну роботу за 2010 рік та підготувати аналітичну записку і пропозиції про удосконалення цієї роботи

лютий-березень

Притика Ю.Д.

Головченко Л.М.

3.1.10

стан роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану щодо обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

березень

Панченко А.М.

Кунда В.В.

3.1.11

виконання органами державної виконавчої влади вимог «Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулю-вання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України», затвердже-ного Указом Президента України від 25.05.2002 року №581, в частині своєчасного інформування та виконання організаційно-правових заходів щодо забезпечення захисту прав та інтересів України

березень

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

3.1.12

публікації правової спрямованості у засобах масової інформації та інформувати урядовий орган державного управління, відповідні структурні підрозділи центрального апарату Мін’юсту про матеріали з актуальних питань розвитку законодавства

протягом кварталу

Богатир В.В.

Суботенко В.П.

3.2

Узагальнити:

3.2.1

інформацію про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами, адвокатами та особами, які надають юридичні послуги)   вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення

січень

Єфіменко Л.В.   

Чижмарь К.І.

3.2.2

практику представництва інтересів Кабінету Міністрів в судах України за 2010 рік

березень

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

3.2.3

практику представництва інтересів Мін‘юсту в судах України за 2010 рік

березень

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

3.2.4

проблемні питання, які виникли під час підготовки та подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини

березень

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

3.2.5

практику територіальних управлінь юстиції по представництву інтересів держави, Кабінету Міністрів України, Мін‘юсту в місцевих судах за 2010 рік

березень

Притика Ю.Д.

Ковтун Л.І.

3.2.6

матеріали:

3.2.6.1

про стан виконання рішення колегії Мін‘юсту від 26.01.2010 №1 “Про основні підсумки роботи Міністерства юстиції та його територіальних органів у 2009 році та завдання щодо підвищення ефективності їх діяльності у 2010 році”

січень

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією урядового органу державного управління, струк-турних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, підприємств що належать до сфери його управління, територіальних органів юстиції

3.2.6.2

структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту та територіальних органів юстиції з питань розгляду звернень громадян за  2010 рік

січень

Горбунова Л.М.

Процан Ю.Г.

3.2.6.3

територіальних органів юстиції про стан роботи з питань легалізації об’єднань громадян, інших громадських формувань, реєстрації засобів масової інформації упродовж 2010 року

січень

Ємельянова І.І.

Семьоркіна О.М.

3.2.6.4

територіальних управлінь юстиції про стан організації правової роботи та правової освіти за 2010 рік

березень

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

3.2.6.5

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про стан організації правової роботи за 2010 рік

березень

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

3.2.6.6

територіальних органів юстиції про роботу з питань забезпечення їх нормативною базою

щомісяця

Богатир В.В.

Пушенко О.Г.

3.2.6.7

про стан підготовки та проходження законопроектів і проектів інших актів, розроблених урядовим органом державного управління, структурними підрозділами центрального апарату Мін’юсту, підприємствами, що належать до сфери його управління (облікові таблиці, довідка)

щомісяця

Ємельянова І.І.

Горбатенко В.В.

за інформацією урядового органу державного управління, струк-турних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, підприємств, що належать до сфери його управління

3.2.6.8

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про стан організації право-вої роботи в частині здійснення системати-зації законодавства за 2010 рік

протягом кварталу

Богатир В.В.

Пушенко О.Г.

3.2.6.9

статистичну інформацію з основних напрямків діяльності органів державної виконавчої служби за 2010 рік

протягом

кварталу

Стаднік Г.В.

3.2.6.10

щодо стану роботи територіальних органів та установ юстиції  з питань систематизації законодавства за 2010 рік

протягом кварталу

Богатир В.В.

Пушенко О.Г.

  1. 4. Робота з кадрами

4.1

Провести:

4.1.1

навчання працівників органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (за окремим планом)

протягом

кварталу

Притика Ю.Д.

Дубовик С.О.

Бірченко В.Г.

4.1.2

семінар з працівниками територіальних органів юстиції відповідальних за державну реєстрацію нормативно-правових актів з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

березень

Горбунова Л.М.

Железняк Н.А.

4.1.3

щорічну оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Мін’юсту покладених на них обов’язків і завдань за 2010 рік

січень-березень

Бірченко В.Г.

4.1.4

конкурсний відбір кандидатів для заміщення вакантних посад державних службовців центрального апарату Міністерства юстиції України шляхом конкурсу

протягом  кварталу

Бірченко В.Г.

4.1.5

впорядкування матеріалів особових справ керівників територіальних органів юстиції

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.1.6

упорядкування структур територіальних органів юстиції

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.1.7

стажування працівників територіальних органів юстиції з різних напрямів діяльності на базі структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту (за окремими графіками)

протягом  кварталу

Бірченко В.Г.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату

4.2

Здійснити організаційні заходи щодо:

4.2.1

відбору кандидатур та направлення на навчання для здобуття вищої юридичної освіти у вищих навчальних закладах, з якими Мін’юстом укладено відповідні угоди про співробітництво

березень

Бірченко В.Г.

4.2.2

відбору кандидатур та направлення на навчання у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах державного управління, магістратурах вищих навчальних закладів за спеціальністю “Державна служба”

березень

Бірченко В.Г.

4.2.3

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство», які навчалися за направленнями Мін’юсту, територіальних органів юстиції

протягом кварталу

Бірченко В.Г.

4.2.4

проходження практики студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”, в структурних підрозділах центрального апарату Мін’юсту, територіальних органах юстиції

протягом кварталу

Бірченко В.Г.

4.3

Забезпечити:

4.3.1

подання Печерському районному центру зайнятості населення м. Києва звітів про прийнятих працівників (Ф № 5-ПН)

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.3.2

подання Печерському районному центру зайнятості населення м. Києва звітів про наявність вакансій (Ф № 3-ПН)

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.3.3

відбір кадрів на заміщення вакантних посад державних службовців керівного складу територіальних органів юстиції

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.4

Узагальнити:

4.4.1

практику формування кадрового резерву для державної служби на керівних посадах центрального апарату та територіальних органів юстиції

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.4.2

стан підготовки, перепідготовки та  підвищення кваліфікації працівників органів юстиції у 2010 році

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.5

підготувати:

4.5.1

статистичні звіти Ф.№ 9-ДС, Ф.№ 6-ПВ, Ф. № 1-КЮ та подати Держкомстату

січень

Бірченко В.Г.

4.5.2

графіки відпусток керівників структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту, начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників  головних управлінь юстиції в областях,       мм. Києві та Севастополі та подати Міністру на затвердження

січень

Бірченко В.Г.

4.5.3

пропозиції щодо навчання державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обтяжень

березень

Єфіменко Л.В.

Завальна І.І.

4.5.4

інформацію про призначення на посади та звільнення з посад державних службовців І-ІІІ категорії посад

щомісячно

до 5 числа

Бірченко В.Г.

4.5.5

інформацію про кількість вакантних посад державних службовців і центральному апараті Мін’юсту

щомісячно

до 5 числа

Бірченко В.Г.

4.5.6

відомості щодо внесення змін до Переліку і Реєстру посад державних службовців

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.5.7

інформацію для бази даних АС “Картка”

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.5.8

інформацію про зміни облікових даних державних службовців І-ІІІ    категорій

протягом

кварталу

Бірченко В.Г.

4.6

Сформувати кадровий резерв на керівні посади державних службовців І-ІІІ категорій посад центрального апарату Мін’юсту та урядових органів державного управління, призначення на які здійснює Президент та Кабінет Міністрів України

січень

Бірченко В.Г.

5.  Міжнародно-правова діяльність

5.1

Підготувати:

5.1.1

звіти:

5.1.1.1

щодо реалізації  плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

січень

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В..

5.1.1.2

щодо реалізації плану заходів з виконання  у 2011 році Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.1.1.3

щодо реалізації   Плану – графіку імплементації Плану дій Україна – ЄС у сфері юстиція, свобода та безпека

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.1.2

проект плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

січень

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.1.3

матеріали до засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, у тому числі проект Доповіді про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

січень

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.1.4

матеріали та забезпечити участь представника Мін’юсту у засіданнях Ради глав Урядів СНД та Економічної ради СНД, а також у засіданнях експертів держав-учасниць СНД

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.1.5

щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

січень

Зайцев Ю.Є.

5.2

Забезпечити:

5.2.1

виконання завдань щодо представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах, покладених на Мін’юст відповідно до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2002 року № 581, по справах:

5.2.1.1

за позовом Дж. Ч. Леміра (США) до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.2

за позовом компанії “Bosh International, Inc.” (США) проти держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.3

за позовом компанії “Альфа Проектхолдінг ГмбХ” (Австрія) проти держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.4

за позовом компанії “Laskaridis Shipping Co., LTD” (Греція) до Кабінету Міністрів України

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.5

за позовом німецьких компанії ”Inmaris Perestrojka Maritime Service GmbH” та ”Windjammer Beteilingsgessellschaft GmbH & Co.KG” проти держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.6

за позовом компанії “Венко Прикерчинська ЛТД” (США) проти Уряду України

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.7

за позовом “Remigton Worldwide Limited” (Великобританія) до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.8

за позовом ВАТ “Татнафта” (Російська Федерація) до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.9

за позовом “GEA Group Aktiengesellschaft” (Німеччина) до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.10

за позовом “Torno Internazionale S.p.a.” до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.11

за позовом компанії “Пілон” до Посольства України в Греції

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.12

за позовом компанії «Naftrac Limited» до Національного агентства екологічних інвестицій

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.13

за позовом громадянина Семенія А.Ю. до Уряду Російської Федерації та Уряду України

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.14

щодо захисту інтересів держави Україна під час повернення в Україну виведених за її межі незаконних активів П.Лазаренка та пов’язаних з ним осіб

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.15

справа за позовом ТОВ «Pinar-Com» до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.1.16

за позовом компанії “BSF Swissphoto AG”(Швейцарія) до Державного комітету України із земельних ресурсів

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2

досудове врегулювання спорів:

5.2.2.1

справа про стягнення з держави Україна заборгованості Українського державного об’єднання по виконанню агрохімічних робіт «Украгрохім»

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.2

за претензією компанії «Transportation Investment Limited» до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.3

щодо врегулювання спору між компанією «Seagroup International, Inc.» та державою Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.4

щодо врегулювання спору між «AmRUZ TRADING AG» та державою Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.5

щодо врегулювання спору між «Alfred C. Toepfer International G.m.b.H.» та державою Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.6

щодо врегулювання спору між Мінземмайно Російської Федерації та державою Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.7

щодо врегулювання прав власності на майно ДП «ПрикарпатЗахідтранс».

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.8

щодо врегулювання спору між «Contra Praha s.r.o.» та державою Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.9

щодо претензій компаній «Спліт Центр» та «Спліт Груп» до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.10

щодо врегулювання спору між компанією «Банкомар» та ДСК «Чорноморське морське пароплавство»

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.11

щодо врегулювання претензії естонської компанії «Olimpic Entertainment» до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.12

щодо врегулювання претензії Американської компания “R & J Trading International, Inc.” до держави Україна у зв’язку із порушенням її корпоративних прав у американсько-українському спільному підприємстві “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.13

шодо врегулювання спору п. І. Бардиньш (Латвійська Республіка) до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.2.14

щодо врегулювання претензії «VAREX&Co.GmbH» (Німеччина) до держави Україна

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.3

представництво України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими державами — її учасницями, а також як третьої сторони                    під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб – резидентів України проти інших держав — учасниць Конвенції, звітування про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини

протягом кварталу

Лутковська В.В

Зайцев Ю.Є.

Кульчицький Н. С.

5.2.4

участь представників Мін‘юсту у:

5.2.4.1

роботі міжвідомчих робочих груп із комплексного врегулювання питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів держави в міжнародних та іноземних судах

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.2.4.2

переговорному процесі щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.4.3

переговорному процесі щодо укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.4.4

переговорах з Європейським Союзом щодо укладання Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.4.5

переговорах з Європейським Союзом щодо внесення змін до Угоди між Україною та Європейськими Співтовариствами про спрощення оформення віз

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.5

виконання функцій Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.2.6

роботу:

5.2.6.1

Секретаріату української частини Підкомітету №6 “Юстиція, свобода та безпека”

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.6.2

Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.2.6.3

робочої групи “Юстиція, свобода та безпека” в рамках переговорного процесу щодо щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.7

координацію виконання Плану дій для України щодо лібералізації візового режиму з ЄС

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.2.8

проведення моніторингу справ, що знаходяться у провадженні міжнародних юрисдикційних органів та судів України

протягом кварталу

Притика Ю.Д.

Ліщинська Л.Ю.

5.3

Продовжувати:

5.3.1

співробітництво з міжнародними організа-ціями та установами з концептуальних напрямів діяльності Мін‘юсту

протягом кварталу

Богатир В.В.

Суботенко В.П.

5.3.2

протокольний супровід зустрічей керівного складу та фахівців Мін‘юсту з іноземними делегаціями

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.3

роботу з підготовки та оформлення документів на закордонні службові відрядження керівного складу та фахівців Мін‘юсту

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.4

роботу щодо проведення заходів міжнародного характеру у рамках українсько-німецького співробітництва

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.5

роботу щодо підготовки та проведення заходів міжнародного характеру у рамках українсько-французького співробітництва

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.6

роботу щодо реалізації завдань, покладених на Міжвідомчу комісію з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права, утворену відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000 року  № 1157 “Про утворення Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права”

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.7

роботу щодо реалізації Плану заходів з виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.8

роботу щодо забезпечення виконання Плану дій Ради Європи щодо України на                    2008-2011 рр.

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.9

роботу щодо виконання заходів, спрямованих на імплементацію та практичне втілення рекомендацій Комісара Ради Європи з прав людини Т. Хаммарберга, за результатами його офіційного візиту до України 10-17 грудня 2006 року

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Андрієва Т.В.

5.3.10

виконання  дво- та багатосторонніх міжнародних договорів України з питань цивільного і кримінального судочинства

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.3.11

виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, Конвенції про стягнення аліментів за кордоном

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.4

Провести:

5.4.1

переговори щодо узгодження текстів проектів угод про співробітництво між:

5.4.1.1

Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Боснії та Герцеговини

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.4.1.2

Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Італійської Республіки

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.4.2

засідання української частини Підкомітету № 6 “Юстиція, свобода та безпека”

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Зеркаль О.В.

5.5

Здійснити заходи щодо підписання проектів угод про співробітництво між:

5.5.1

Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Румунії

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

5.5.2

Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Польща

протягом кварталу

Лутковська В.В.

Шевченко К.Г.

6. Питання видавничої діяльності

6.1

Забезпечити:

6.1.1

підготовку до випуску:    

— інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”;

— інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України. Із змінами” (в теках з роз’ємними  замками);

— збірника “Систематичне зібрання чинного законодавства України”: розділ  9 “Державне соціальне страхування. Соціальний захист громадян”;

— періодичного видання “Кодекси України” (в теках із роз’ємними замками): № 1-2 – Податковий кодекс України, № 3 – Житловий кодекс України;

— Бюлетень Міністерства юстиції України

двічі на тиждень

двічі на тиждень

щомісяця

щомісяця

щомісяця

Богатир В.В.

Пушенко О.Г.

Горбунова Л.М.

Юхта О.Г.

7. Питання взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

7.1

Готувати інформацію про відрядження керівників Мін’юсту до закріпленої за Мін‘юстом області з метою надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади з вирішення питань соціально-економічного розвитку регіону

щомісячно

Горбатенко В.В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *