Звіт про виконання Міністерством юстиції України Цільового плану Україна – НАТО на 2004 рік за перші 2 квартали 2004 року

 

 

Номер цілі Плану
дій Україна — НАТО,
вид заходу (внутрішній/спільний)
Зміст заходів, що пропонуються
для досягнення цілей Плану дій Україна – НАТО
Відповідальні за виконання Строк виконання Інформація про виконання заходу

РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

I.1. ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА

 

Ціль I.1.А.1 Зміцнення демократичних і виборчих інституцій
1. Внутрішній захід Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законів з питань забезпечення рівноправного доступу політичних партій до інформаційних ресурсів та забезпечення виконання цих законів Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади Перше півріччя Закон України «Про політичні партії в Україні» встановлює гарантії діяльності політичних партій, порядок їх створення та реєстрації, здійснення державного контролю за діяльністю політичних партій та відповідальність за порушення законодавства про політичні партії.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, діяльність телерадіоорганізацій, пов’язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, проводиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми.

Разом з тим, зазначаємо, що частиною шостою цієї ж статті 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” вже встановлено, що у період між виборами державні телерадіоорганізації для об’єктивного висвітлення процесів та подій, що відбуваються в суспільстві, надають політичним партіям однакові можливості для висловлення своїх поглядів.

Також, згідно частини п’ятої статті 6 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, діяльність друкованих засобів масової інформації, пов’язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми.

18 березня 2004 року Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори Президента України” №1630 – ІV, а 25 березня 2004 року Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про вибори народних депутатів України” №1665 -ІV. Цими Законами закріплено принципи:

— публічності та відкритості виборчого процесу;

— рівності прав суб‘єктів виборчого процесу;

— свободи передвиборчої агітації;

— рівності прав кандидатів на посаду Президента України, кандидатів у Народні депутати України та партій (блоків) у доступі до засобів масової інформації (незалежно від їх форми власності) та ін. Зараз Міністерством юстиції України проводиться робота з розроблення пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно – правових актів, з метою приведення їх у відповідність до вищезазначених законів.

         6 квітня 2004 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, яким також закріплено демократичні принципи виборчого процесу.

29 червня 2004 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України „Про гарантії виборчих прав громадян” та проект Закону України „Про державний реєстр виборців”.    

 

2.Внутрішній захід Забезпечення реалізації основних засад і принципів виборів Президента України, закріплених у національному законодавстві, зокрема, здійснення виборчого процесу на засадах багатопартійності, вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України, гласності і відкритості, свободи агітації, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, а також міжнародних стандартів щодо виборів Органи виконавчої влади за участю ЦВК Протягом року

 

У Міністерстві юстиції України було опрацьовано два проекти Законів України “Про вибори Президента України” — внесені народними депутатами України Ю.Б. Ключковським, М.Д. Катеринчуком (реєстр. № 2047 від 08.09.03) та народним депутатом України М.М. Рудьковським (реєстр. № 2047-1 від 18.08.03). Зазначені проекти передбачали збереження діючої системи обрання Президента України. Разом з тим, запропоновані цими проектами деякі зміни, що стосуються окремих механізмів виборчого процесу, не відповідали положенням Конституції України.

З огляду на це на засіданні Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності було підтримано позицію Міністерства юстиції України щодо недоцільності прийняття цих проектів.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України”, внесений народними депутатами України Ю. Ключковським, М. Рудьковським, С. Гавришем, О. Задорожнім, М. Катеринчуком, О. Морозом, Г. Пономаренком (№ 2047-д від 16.03.04), прийнятий Верховною Радою України 18.03.04 р.

29 червня 2004 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України „Про гарантії виборчих прав громадян” та проект Закону України „Про державний реєстр виборців”.

 

4. Внутрішній захід Завершення виконання зобов’язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи згідно з Висновком Парламентської Асамблеї Ради Європи 1995 (190)

 

центральні органи виконавчої влади Протягом року 18 березня 2004 року Верховною Радою України було прийнято Цивільний процесуальний кодекс України, розроблений Міністерством юстиції України. Цей кодекс набуває чинності з 01.01.05, але не раніше набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом України.

На сьогоднішній день готується до другого читання проект Кримінально – процесуального кодексу України.

Ціль I.1.А.2 Зміцнення повноважень та незалежності судової влади
1. Внутрішній захід Дальше реформування законодавства України з питань функціонування судової влади відповідно до євроатлантичних стандартів, зокрема вжиття заходів до прийняття, забезпечення виконання:

Господарського процесуального кодексу України;

Цивільного процесуального кодексу України;

Кримінально-процесуального кодексу України;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України “Про судоустрій України”

Мін’юст, ДСА, інші органи виконавчої влади I квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

18 березня 2004 року Верховна Рада України прийняла новий Цивільний процесуальний кодекс України, розроблений Міністерством юстиції України, який має на меті забезпечити повноцінне врегулювання порядку провадження у цивільних справах в судах, у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про судоустрій України” та іншими законами України, а також з урахуванням рекомендацій Ради Європи. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом України.

Проект Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 3456-1) 22 травня 2003 року прийнятий у першому читанні. В даний час Міністерством юстиції України приймається активна участь в його опрацюванні в ході підготовки до другого читання.

Міністерством юстиції України також розроблено проект нового Господарського процесуального кодексу України (реєстр. № 4157-2), який 12 лютого 2004 року Кабінетом Міністрів України подано на розгляд Верховної Ради України. Крім того, на розгляді Верховної Ради України знаходяться два проекти Господарського процесуального кодексу України (реєстр. № 4157 і № 4157-1), внесені народними депутатами.

При цьому слід зазначити, що в ході розробки та опрацювання проектів процесуальних кодексів вивчався та використовувався досвід європейських країн у сфері законодавчого забезпечення правосуддя.

Щодо проекту Кодексу України про адміністративні проступки, розробленого робочою групою Кабінету Міністрів України, слід зазначити, що Міністерством юстиції України неодноразово здійснювалась його правова експертиза. В даний час, проект знаходиться на опрацюванні Кабінету Міністрів України з метою внесення до Верховної Ради України.

Крім того, 31 грудня 2003 року на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” (реєстр № 4588), розроблений Міністерством юстиції України з метою приведення положень Закону України “Про судоустрій України”, в частині існування та діяльності Касаційного суду України, у відповідність до вимог Конституції України та Рішення Конституційного Суду України з цього питання, а також в реалізацію рекомендацій експертів РЄ, висловлених до вищезазначеного Закону, стосовно невідповідності та недоцільності існування розгалуженої системи судів, зокрема, Касаційного суду.

2. Внутрішній захід Удосконалення механізму виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини Мін’юст, МЗС, Мінфін Протягом року 31 березня 2004 року Міністерством юстиції України було направлено листи до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України з пропозицією призначити представників зазначених органів виконавчої влади для включення їх до складу робочої групи з розробки проекту Закону України „Про імплементацію та виконання рішень Європейського суду з прав людини” .

Міністерством юстиції України було сформовано робочу групу з розробки проекту Закону України „Про імплементацію та виконання рішень Європейського суду з прав людини” і розпочато роботу над концепцією цього Закону.

22 червня 2004 року в Міністерстві юстиції України було проведено зустріч робочої групи з розробки вищезазначеного проекту Закону.

6. Внутрішній захід Запровадження додаткових інститутів розгляду спорів (третейські суди, інститути медіаторів тощо) ДСА, Мін’юст за участю Верховного Суду та Ради суддів Грудень 11 травня 2004 року Верховною Радою України після повторного розгляду з пропозиціями Президента України прийнятий Закон України “Про третейські суди”, який набрав чинності з моменту опублікування.

Положення даного Закону спрямовані на регламентування порядку утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлення вимог щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.

Положення цього Закону, зокрема, визначають види третейських судів (постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору [суди ad hoс]), порядок їх створення та діяльності, вимоги до третейських суддів, види і форми третейської угоди, порядок третейського розгляду, прийняття рішення третейським судом, виконання рішення такого суду та інші питання формування та діяльності третейських судів.

8. Внутрішній захід Проведення консультацій з міжнародними організаціями, у тому числі з Радою Європи , щодо забезпечення незалежності суддів, у тому числі у відносинах між органами прокуратури та судами ДСА, Мін’юст Протягом року 1 – 2 квітня 2004 року за участю представників Міністерства юстиції України у м. Страсбурзі відбулась зустріч експертів Ради Європи та України з питань реформування судової системи в Україні.

21 — 22 червня 2004 року в м. Страсбург проведено зустріч експертів Ради Європи та представників Міністерства юстиції України, з питань обговорення Оціночної доповіді експертів Ради Європи щодо реформування системи виконання судових рішень в Україні, за результатами візиту експертів Ради Європи в Україну 3-4 грудня 2003 року.

 

Ціль I.1.А.3 Сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського суспільства, верховенству права, захисту основних прав людини і громадянських свобод
2. Внутрішній захід Сприяння прийняттю та забезпечення виконання законодавчих актів, спрямованих на розбудову громадянського суспільства:

Адміністративного процесуального кодексу України;

про органи юстиції України;

про правове регулювання відносин, пов’язаних з виготовленням та розповсюдженням творів, які пропагують засоби і способи вчинення терористичних актів, з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, відпуском, знищенням видавничої продукції з військово-прикладної тематики;

про внесення змін до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

про внесення змін до Закону України “Про боротьбу з корупцією” (нова редакція);

про внесення змін до Сімейного кодексу України;

про державну реєстрацію прав на нерухоме майно

Органи виконавчої влади, залучені до підготовки, опрацювання та забезпечення виконання законодавчих актів відповідно до заходу Протягом року     9 липня 2003 року Верховною Радою України у першому читанні був прийнятий проект Адміністративного процесуального кодексу України і в даний час триває його підготовка до другого читання. Міністерством юстиції України неодноразово здійснювалась правова експертиза даного проекту, в ході чого він також оцінювався з огляду на відповідність вимогам Ради Європи та правових стандартів Європейського Союзу.

На виконання статей 92 та 120 Конституції України з метою створення в Україні законодавчих засад функціонування системи органів юстиції, Міністерство юстиції України приймало участь у розробці проекту закону „Про органи юстиції” (р.н. 2152 від 11.02.03), який було подано народними депутатами України О. Задорожнім, О.Абдулліним та С.Осикою на розгляд Верховної Ради України. Метою проекту є визначення правових та організаційних основ діяльності органів та установ юстиції України та їх системи, а також правового статусу працівників органів юстиції України.

Проект Закону України “Про органи юстиції” схвалено на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та рекомендовано Верховній Раді України для прийняття у другому читанні та в цілому.

 

18 листопада 2003 року Верховною Радою України було прийнято розроблений Міністерством юстиції Закон України за № 1268-IV  Про внесення змін до деяких законів України”. Цим Законом було внесено зміни до Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», в частині заборони використання інформації, друкованих засобів масової інформації (преси) та видавничої продукції для здійснення терористичних актів.

 

Міністерством юстиції України розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні(реєстр. № 3643), який з 18 червня 2003 року за поданням Кабінету Міністрів України знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Відповідальний комітет: Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Супроводжує законопроект Міністр юстиції України О.Лавринович.

Проект розроблено на виконання абзацу першого статті 1 Указу Президента України від 14 травня 2001 року № 307 “Про заходи щодо державної підтримки політичних в’язнів і репресованих”.

Необхідність прийняття законопроекту обумовлено тим, що на сьогоднішній день залишається невизначеним статус колишніх малолітніх політичних в’язнів та відсутні будь-які гарантії їх соціального захисту.

Проектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, яка передбачає реабілітацію осіб, що з політичних мотивів були необґрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами, доповнивши положенням про те, що особи, які народилися в місцях позбавлення волі у осіб, реабілітованих відповідно до цієї статті, визнаються колишніми малолітніми політичними в’язнями і на них поширюється   дія цього Закону.

За підрахунками Міністерства фінансів на реалізацію проекту додаткові витрати із державного бюджету складатимуть 3   млн. 644 тис. 102 грн. щорічно.

Прийняття цього Закону сприятиме відновленню справедливості щодо колишніх малолітніх політичних в’язнів, які постраждали від наслідків свавілля та порушення громадянських прав.

Розроблений Мін’юстом законопроект «Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні« надіслано 1 квітня 2004 р., на розгляд Кабінету Міністрів України. Проект розроблено за результатами засідання Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, яке відбулося 10 липня 2002 року, Указу Президента України від 9 лютого 2004 року № 175 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” та у зв’язку із підписанням Україною 11 грудня 2003 року у м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції.

Прийняття Закону України “Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні” сприятиме:

розробці та реалізації ефективної і скоординованої політики протидії корупції;

створенню органу (органів), який буде забезпечувати попередження корупції і у належних випадках здійснюватиме координацію проведення політики та поширення знань з питань попередження корупції;

створенню умов для самостійності цих органів з метою виконання ними своїх функцій ефективно та в умовах незалежності від будь-якого неналежного впливу, а також підготовці спеціалізованого персоналу для виконання покладених на нього функцій;

створенню, підтримці і зміцненню системи працевлаштування, проходженню служби, просуванню по службі та виходу у відставку державних службовців, щоб поглибити усвідомлення ними ризиків, що поєднані з корупцією і пов’язані з виконанням ними своїх функцій;

прозорості і звітності в управлінні публічними фінансами, тощо.

Метою законопроекту є удосконалення законодавства України щодо визначення правових та організаційних засад запобігання, виявлення та припинення корупції в публічній та приватній сферах, відшкодування заподіяної корупційними правопорушеннями шкоди, поновлення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Основними завданням зазначеного проекту є:

—     гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами та правовими стандартами, що регулюють всі аспекти попередження та протидії корупції;

—     визначення єдиного підходу до розуміння сутності корупції, різновидів її проявів, законодавчого врегулювання юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь.

Назву, розробленого Мін’юстом проекту Закону України “Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні” змінено на “Про основні засади запобігання та протидії корупції”.

Мін’юстом розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Сімейного кодексу України”. Законопроект розроблено з метою усунення суперечностей між положеннями Сімейного та Цивільного кодексів та узгодження між собою окремих положень Сімейного кодексу України. Кабінетом Міністрів України 11.09.2003р. зазначений законопроект подано до Верховної Ради України (реєстраційний N 4151).

Міністерством юстиції України розроблено проект Закону України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно”. Кабінетом Міністрів України 26.12.2002 р. зазначений законопроект було подано до Верховної Ради України (реєстраційний   N 2580).

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 червня 2003 року N 938-IV “Про прийняття за основу проекту Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, проект Закону України „Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно” (реєстр. N 2580), який було внесено Кабінетом Міністрів України відхилено, а внесений народними депутатами України В.А. Демьохіним, В.Й. Матвєєвим проект Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (реєстраційний N 2580-1) прийнято за основу.

21 квітня 2004 проект Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” було підготовлено до повторного 2-го читання.

 

Ціль I.1.А.5 Забезпечення свободи зібрань
1. Внутрішній захід Забезпечення реалізації конституційних прав громадян проводити збори, мітинги, походи і демонстрації та удосконалення нормативно-правового регулювання порядку реалізації цих прав, зокрема шляхом сприяння прийняттю Закону України про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні та забезпечення його виконання МВС, Мін’юст, інші органи виконавчої влади До початку виборчої кампанії На розгляді комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин знаходяться наступні законопроекти:

—       проект Закону України „Про збори, мітинги і демонстрації” (р.н.5242–2 від 23.03.04, суб‘єкт законодавчої ініціативи: Президент України Л.Д. Кучма);

—       проект Закону України „Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні” (р.н. 5242 від 11.03.04, суб‘єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України І.І. Минович;

—       проект Закону України „Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні” (р.н. 5242-1 від 11.03.04, суб‘єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України Г.Й. Удовенко);

—       проект Закону України „Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні” (р.н. 5242 від 08.04.04), який внесено на заміну раніше поданих законопроектів (реєстр. №№ 5242 і 5242-1).

Ціль I.1.А.6 Завершення адміністративної реформи
1. Внутрішній захід Доопрацювання з урахуванням результатів політичної реформи та сприяння прийняттю Закону України про Кабінет Міністрів України, забезпечення його виконання КМУ, Мін’юст,

інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал

Проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України” №4105 від 04.09.2003 на пленарному засіданні Верховної Ради України 8 квітня 2004 року не прийнято.

     Проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України” р.н.4180 від 19 вересня 2003 року, внесений народними депутатами С.Гавришем, Р.Богатиревою, 23 червня 2004 року попередньо схвалено на засіданні Верховної Ради України.

 

2. Внутрішній захід Сприяння прийняттю і реалізації Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України КМУ, Мін’юст, інші органи виконавчої влади Протягом року 23 жовтня 2002 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено підготовлений Міністерством юстиції України проект Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України. На даний час зазначений проект знаходиться на розгляді в Адміністрації Президента України.

Зазначена Концепція має на меті приведення системи адміністративно-територіального устрою у відповідність до Конституції України з урахуванням національного та міжнародного досвіду, рівня соціально-економічного розвитку країни, підвищення ефективності управління територіями, зниження витрат на утримання державних органів та органів місцевого самоврядування, а також поліпшення якості надання послуг населенню незалежно від місця проживання, забезпечення надання їх на рівні загальнодержавних соціальних стандартів

3. Внутрішній захід Сприяння прийняттю Закону України про адміністративно-територіальний устрій України, забезпечення його виконання Мін’юст, інші органи виконавчої влади Протягом року Міністерство юстиції України розробило проект Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”. Рішенням від 18.03.03 Міжвідомчої Ради з підготовки проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України», утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.02 №703, зазначений проект Закону України схвалено та подано на розгляд Комісії з питань адміністративно-територіального устрою при Президентові України. Проектом пропонується відповідно Конституції України визначити систему адміністративно-територіального устрою України, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань у сфері адміністративно-територіального устрою.
4. Внутрішній захід Розроблення проекту закону з питань підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування Головдержслужба, Мін’юст IV квартал Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад» знаходиться на розгляді   Міністерства юстиції України.

25 травня 2004 року Міністерством юстиції України було підготовлено висновок до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад», підписаний Міністром юстиції України О.В. Лавриновичем, згідно з яким зазначений проект погоджено без зауважень.

Ціль I.1.А.8 Боротьба з корупцією, відмиванням грошей та незаконною економічною діяльністю шляхом реалізації економічних, правових, організаційних і правоохоронних заходів; проведення необхідних заходів для вилучення України із списку FATF, зокрема прийняття та забезпечення виконання закону, який відповідає стандартам FATF
1. Внутрішній захід Розроблення проектів нормативно-правових актів у зв’язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, 2000 року Держфінмоніторинг, Мін’юст Протягом року 12.09.02 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про протидію фінансуванню тероризму».

 

Стаття 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом” Кримінального кодексу України.

 

20.03.03 Верховна Рада України прийняла Закон України №638 “Про боротьбу з тероризмом”. Виконується спеціальна програма антитерорестичних заходів, яка затверджена Указом Президента України №66/2003 від 03.02.03. (інформація надана СБУ).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.08.03р. №494-p затверджено план заходів із забезпечення виконання Закону України „Про боротьбу з тероризмом”.

 

26.04.03 прийнято постанову Кабінету Міністрів України №645 „Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму”.

 

17.07.03 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 419-р „Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму”.

 

22.07.03 підписано Указ Президента України №740 „Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму”, який передбачає активізацію участі України у міжнародному співробітництві у сфері боротьби проти тероризму та „ відмиванням” коштів.

 

10.12.03 прийнято постанову КМУ № 1896 „Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму”.

 

На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності знаходяться:

—       проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” від 24.09.2003 р.н.4190, суб‘єкт законодавчої ініціативи Кабінет Міністрів України;

—       проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” від 15.03.2004 р.н.4190-1, суб‘єкт законодавчої ініціативи Народний депутат України С.Г. Осика;

2. Внутрішній захід Підготовка до ратифікації Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 2000 року МВС, Держфінмоніторинг, Мін’юст Протягом року 4 лютого 2004 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)” .
3. Внутрішній захід Підготовка до ратифікації Конвенції ООН проти корупції, 2003 року МВС, Держфінмоніторинг, Мін’юст Протягом року У зв’язку із підписанням Україною 11 грудня 2003 року у м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Мін‘юстом розроблено законопроект «Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні» та надіслано 1 квітня 2004 на розгляд Кабінету Міністрів України.
Ціль I.1.А.9 Забезпечення рівноваги між трьома гілками влади: законодавчою, виконавчою та судовою шляхом конституційних і адміністративних реформ і забезпечення їх ефективного співробітництва
1. Внутрішній захід Сприяння прийняттю законів про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція) та забезпечення їх виконання Мін’юст, інші органи виконавчої влади ІV квартал З метою удосконалення територіальної організації влади шляхом децентралізації, деконцентрації владних повноважень, оптимізації їх розподілу між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування тощо Міністерством юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади було підготовлено проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. На даний час зазначені законопроекти знаходяться на розгляді в Адміністрації Президента України.

Поряд з цим, слід зазначити, що 10 січня 2002 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробниками якого є народні депутати України третього скликання О.Іщенко, Л.Дайнеко, Ю.Іоффе.

На сьогоднішній день ведеться робота по підготовці зазначеного законопроекту до розгляду Верховною Радою України у ІІ читанні. З цією метою Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування утворено робочу групу по доопрацюванню зазначеного законопроекту, до складу якої включено і представника Міністерства юстиції України. В робочому порядку постійно триває опрацювання пропозицій, узагальнених робочою підгрупою.

Мін’юстом у вигляді поправок до зазначеного проекту нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” неодноразово подавались пропозиції щодо обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, удосконалення правового статусу добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, порядку об’єднань територіальних громад тощо.

2. Внутрішній захід Сприяння прийняттю Закону України про нормативно-правові акти та забезпечення його виконання КМУ, Мін’юст, інші органи виконавчої влади II квартал Проект Закону України „Про нормативно – правової акти” було розроблено Міністерством юстиції України та 19 березня 2004 року подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

31 березня 2004 р. Міністерством юстиції України було відкликано проект Закону “Про нормативно-правові акти” (18-9-2279), у зв’язку з необхідністю його погодження з представниками Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого — членами робочої групи.

       Зазначений законопроект було доопрацьовано, погоджено з членами Національної юридичної академії України імені Ярослава Муарового та подано на розгляд Кабінету міністрів України (лист Мін‘юсту від 3 червня 2004 року № 18-9-3997).

 

Ціль I.2.6 Створення інституційного середовища, що стимулюватиме ділову активність, економічне зростання на основі структурно-інноваційних перетворень, створення сучасної соціальної інфраструктури і механізмів соціально-ринкової економіки з одночасною адекватною підтримкою соціального захисту
2. Внутрішній захід Розроблення проектів про внесення змін до актів законодавства та забезпечення їх прийняття з метою дальшого вдосконалення відносин між органами державної влади та підприємцями шляхом:

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, в тому числі спрощення процедури започаткування і припинення підприємницької діяльності;

запровадження прозорих механізмів регулювання підприємницької діяльності;

упорядкування контрольних функцій відповідних державних органів

Держпідприємництво, Мінфін, ДПА, Держмитслужба, МВС, Мінекономіки, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади Протягом року У Міністерстві юстиції України було опрацьовано та завізовано підготовлений Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва проект Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

13 лютого 2004 року Міністерством юстиції України було здійснено повторну правову експертизу проекту Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, підготовленого Держпідприємництвом та погоджено із зауваженнями.

На даний час зазначений проект знаходиться в Міністерстві юстиції України на доопрацюванні.  

Цей законопроект визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності та встановлює порядок діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, що уповноважені видавати документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Також передбачена видача документів дозвільного характеру за принципом “єдиного вікна”.

 

Ціль I.2.8 Прискорення процесу земельної реформи
1. Внутрішній захід Розроблення і сприяння прийняттю законів, спрямованих на продовження земельної реформи в Україні, зокрема про:

ринок земель;

оцінку земель;

державний земельний кадастр;

викуп та примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності;

державну інвентаризацію земель сільськогосподарчого призначення;

управління землями державної власності;

іпотечні цінні папери;

затвердження Загальнодержавної програми використання та охорони земель

КМУ, Держкомзем, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мін’юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового рику, інші центральні органи виконавчої влади Протягом року Закон України „Про оцінку земель” прийнято Верховною Радою України 11 грудня 2003 року №1378 – ІV (чинний).

На опрацюванні Верховної Ради України знаходяться:

— проект Закону України „Про ринок земель” (внесений Кабінетом Міністрів України 30.12.2002);

22.03.04 Верховною Радою України одержаний на заміну раніше розданого проект Закону України „Про ринок земель” (від 200.11.2003 №2600-1), внесений народними депутатами І. Томичем, В. Калинчуком та іншими.

— проект Закону України „Про ринок землі” (внесений народним депутатом України П. Сулковським 09.12.03);

— проект Закону України „Про державний земельний кадастр” (внесений Кабінетом Міністрів України 01.02.03)

 

Проект Закону України „Про державний земельний кадастр”, внесений народними депутатами України І. Томичем, Р. Ткачем та іншими 09.07.03 був прийнятий за основу (у першому читанні) та 12.01.04 підготовлений до другого читання. Після розгляду 05.02.04 не прийнятий Верховною Радою України.

 

Проект Закону України „Про викуп та примусове відчуження земельних ділянок права приватної власності”, внесений І. Томичем, В. Калинчуком (від 04.02.2003 №2120-1), 19.06.03 прийнятий за основу та 24.03.04 підготовлений до другого читання. 17 червня 2004 року зазначений законопроект не прийнято Верховною Радою України.

 

Проект Закону України „Про відчуження земельних ділянок права приватної власності 03.09.02, внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України 19.06.03 не прийнятий Верховною Радою України.

 

Міністерством юстиції України було проведено правову експертизу проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми використання та охорони земель”. За результатами правової експертизи було підготовлено висновок від 24.02.04, який було погоджено із зауваженнями.

 

Також Міністерством юстиції України було проведено правову експертизу законопроектів “Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель” (погоджено 28.04.04 із зауваженнями Міністром юстиції України О.В. Лавриновичем) та “Про Національну програму охорони родючості ґрунтів” (погоджено 07.05.04 із зауваженнями Міністром юстиції України О.В. Лавриновичем).

 

12 грудня 2003 року Міністерством юстиції України було проведено правову експертизу проекту Закону України „Про іпотечні цінні папери. За результатами правової експертизи було підготовлено висновок, який було погоджено без зауважень.

Ціль I.2.9 Гарантування економічних прав і свобод громадян в усіх формах, у тому числі шляхом посилення захисту прав інтелектуальної власності
1. Внутрішній захід

 

Проведення аналізу нормативно-правових актів щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, здійснення заходів щодо приведення законодавства в цій сфері у відповідність з нормами міжнародного права МОН, Мін’юст, Мінекономіки, МЗС ІІІ квартал Центром європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції України   проводиться порівняльно – правовий аналіз у сфері інтелектуальної власності.

За попередніми оцінками цей аналіз планується завершити у серпні – вересні 2004 року.

 

Ціль I.3.1 Удосконалення і забезпечення реалізації гарантій свободи думки і слова, свободи друку, вільного висловлення поглядів і переконань та доступу до інформації
1. Внутрішній захід Розроблення законопроектів про внесення змін до Законів України “Про інформацію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” відповідно до рекомендацій Ради Європи Держкомтелерадіо, Держкомзв’язку, Мін’юст IV квартал

 

18 листопада 2003 року Верховною Радою України було прийнято розроблений Міністерством юстиції Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” № 1268-IV . Цим Законом було внесено зміни до Законів України   «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,   «Про видавничу справу» в частині заборони використання інформації, друкованих засобів масової інформації (преси) та видавничої продукції для здійснення терористичних актів.

 

Ціль I.3.3 Імплементація відповідного законодавства для усунення перешкод у діяльності засобів масової інформації
1. Внутрішній захід Підготовка проектів нормативно-правових актів про внесення змін до актів законодавства з метою удосконалення механізму видачі ліцензій   на телерадіомовлення, державної реєстрації засобів масової інформації, телерадіоорганізацій, а також скасування обмежень на участь інвесторів у створенні телерадіоорганізацій, інформаційних агентств відповідно до рекомендацій Ради Європи Держкомтелерадіо за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Мін’юст I квартал      Законом України від 11 грудня 2003 року N 1379-IV „Про внесення змін до Закону України «Про інформаційні агентства» статутний фонд інформаційних агентств для іноземних інвестицій збільшено з 30 до 35 відсотків.

       Міністерством юстиції України було здійснено правову експертизу проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 13 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, за результатами якої підготовлено висновок без зауважень, підписаний Міністром юстиції України О.В. Лавриновичем 9 квітня 2003 року.

     Цим проектом також передбачається збільшити статутний фонд телерадіоорганізацій для іноземних інвестицій з 30 до 35 відсотків.

3. Внутрішній захід Здійснення заходів щодо ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення зі змінами, внесеними згідно з Протоколом поправки до Європейської конвенції про транскордонне телебачення МЗС, Мін’юст, Держкомтелерадіо, Держкомзв’язку, Мінекономіки, за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення I квартал Листом Мін‘юсту від 27.06.03 № 37-34-769 до Держкомтелерадіо було надано пропозиції щодо ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення зі змінами, внесеними згідно з Протоколом поправки до Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

У першому кварталі 2004 року документів для підготовки зазначеної Конвенції до ратифікації до Мін‘юсту не надходило.

Ціль ІІ.В.5

Підвищення рівня професійної підготовки особового складу збройних сил україни

5. Внутрішній захід Удосконалення нормативної бази щодо забезпечення визнання в Україні документів про освіту, що здобувається офіцерами та працівниками Збройних Сил у навчальних закладах держав — членів та держав — партнерів НАТО МОН, Міноборони, Мін’юст Протягом року Згідно з пунктом 42 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 644, нострифікація (визнання) дипломів та атестатів, виданих громадянам України в інших країнах, провадиться ВАК і МОН згідно з міжнародними угодами та конвенціями.
Ціль ІІ. С.1 Поліпшення прозорості оборонного планування та процедур складання бюджету; перехід до сучасної системи НАТО щодо розроблення оборонних програм, бюджетного планування та фінансування
1. Внутрішній захід Розроблення проекту Закону України про організацію оборонного планування в Україні Міноборони, Мін’юст Перше півріччя У Міністерстві юстиції було проведено правову експертизу проекту Закону України «Про організацію оборонного планування в Україні», розробленого Міноборони на виконання пункту 63 Орієнтовного плану законопроектної роботи на 2003 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2003 р. № 100.

За результатами правової експертизи було підготовлено висновок Міністерства юстиції України від 8 грудня 2003 року із зауваженнями до зазначеного законопроекту.

На сьогодні законопроект знаходиться на опрацюванні у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

 

Ціль ІІІ. 1 втілення Угоди про безпеку між Урядом України і НАТО, зокрема затвердження та забезпечення виконання Правил поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом
1. Внутрішній захід Доопрацювання законопроекту про Загальнодержавну програму “Електронна Україна” Держкомзв’язку, Мін’юст III квартал У Мін‘юсті було опрацьовано та проведено правову експертизу проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму “Електронна Україна”, розробленого Державним комітетом зв’язку та інформатизації України.

 

 

Ціль ІV.1 Перегляд законів та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів для спрощення надання Україні допомоги з боку НАТО або держав – членів у всіх напрямках співробітництва України з НАТО як на урядовому, так і на неурядовому рівнях
1. Внутрішній захід Проведення аналізу законодавства щодо формування в Україні громадянського суспільства, підготовка пропозицій про його удосконалення Мін’юст, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади Протягом року Питання розвитку і зміцнення громадянського суспільства є комплексним і охоплює в цілому   проблеми розбудови демократичної, соціальної, правової держави в Україні. На сьогоднішній день найважливішими передумовами формування громадянського суспільства в Україні є:

—        забезпечення вільного і всебічного розвитку кожної особистості;

—        функціонування демократичних громадських інститутів;

—        забезпечення свободи слова та інформації;

—        гарантування вільних виборів;

—        існування легальної опозиції і багатопартійність;

—        зміцнення органів місцевого самоврядування.

Реалізація одного із головних принципів громадянського суспільства — принципу “служіння держави інтересам людини” замість принципу “панування держави над людиною” є одним з основних завдань втілення адміністративної реформи в Україні.

Адміністративна реформа в Україні здійснюється за різними напрямками, одним з яких є створення нової правової бази щодо регламентації державного управління, формування нових інституцій, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління.

Так, з метою регламентації порядку діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб Міністерством юстиції України розроблено та 5 квітня 2004 року подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований з урахуванням зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів України проект Адміністративно-процедурного кодексу.

З метою створення ефективно діючої системи державного контролю у сфері діяльності органів виконавчої влади Міністерством юстиції України на даний час здійснюється робота з розробки проекту Закону України “Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади” (термін подання на розгляд Кабінету Міністрів України – тримісячний строк після набрання чинності Законом України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади)”.

Також, Мін’юстом продовжується робота з розробки проекту Закону України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади” (термін подання на розгляд Кабінету Міністрів України — двохмісячний строк після набрання чинності Законом України “Про Кабінет Міністрів України”).

Складовою адміністративної реформи є муніципальна реформа, втілення якої також активно сприяє розбудові громадянського суспільства в Україні. Серед основних її завдань слід визначити децентралізацію державної влади, зміцнення органів місцевого самоврядування, усунення зайвої державної опіки над територіями.

Саме з метою удосконалення територіальної організації влади шляхом децентралізації, деконцентрації владних повноважень, оптимізації їх розподілу між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування тощо Міністерством юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади були підготовлені проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. На даний час зазначені законопроекти знаходяться на розгляді в Адміністрації Президента України.

Поряд з цим, слід зазначити, що 10 січня 2002 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробниками якого є народні депутати України третього скликання О.Іщенко, Л.Дайнеко, Ю.Іоффе.

На сьогоднішній день ведеться робота по підготовці зазначеного законопроекту до розгляду Верховною Радою України у ІІ читанні. З цією метою Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування утворено робочу групу по доопрацюванню зазначеного законопроекту, до складу якої включено і представника Міністерства юстиції. В робочому порядку постійно триває опрацювання пропозицій, узагальнених робочою підгрупою.

Мін’юстом у вигляді поправок до зазначеного проекту нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” неодноразово подавались пропозиції щодо обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, удосконалення правового статусу добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, порядку об’єднань територіальних громад тощо.

На виконання заходів щодо виконання завдань, передбачених Концепцією державної регіональної політики та Програмою державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 123-р та № 437-р, Мін’юстом розроблено проект Закону України “Про проведення експериментів з розвитку місцевого самоврядування”. На даний час законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (реєстр.№2607 від 30.12.2002 р.).

Також, Міністерством юстиції України підготовлено проект Указу Президента України “Про Програму законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування”. Зазначений проект підготовлений з метою удосконалення правових засад місцевого самоврядування шляхом визначення основних завдань у цьому напрямку та альтернатив їх законодавчого вирішення, тобто прийняття відповідних законів України. На даний час проект схвалено Кабінетом Міністрів України і направлено до Адміністрації Президента України.

Реформування системи місцевого самоврядування не може відбуватися поза межами вирішення питань, пов’язаних з його територіальною основою, законодавчого врегулювання питань адміністративного устрою України. У зв`язку з цим одним з найголовніших питань для здійснення адміністративної реформи, її складової – муніципальної реформи, проведення ефективної регіональної політики є законодавче забезпечення питань адміністративно-територіального устрою.

23 жовтня 2002 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено підготовлений Міністерством юстиції України проект Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України. На даний час зазначений проект знаходиться на розгляді в Адміністрації Президента України.

Зазначена Концепція має на меті приведення системи адміністративно-територіального устрою у відповідність до Конституції України з урахуванням національного та міжнародного досвіду, рівня соціально-економічного розвитку країни, підвищення ефективності управління територіями, зниження витрат на утримання державних органів та органів місцевого самоврядування, а також поліпшення якості надання послуг населенню незалежно від місця проживання, забезпечення надання їх на рівні загальнодержавних соціальних стандартів.

Дорученнями Президента України та Прем’єр–міністра України Міністерство юстиції України було зобов’язано на основі зазначеної Концепції підготувати проект Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій”. Рішенням від 18.03.03 Міжвідомчої Ради з підготовки проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України», утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.02 №703, зазначений проект Закону України схвалено та подано на розгляд Комісії з питань адміністративно-територіального устрою при Президентові України. Проектом пропонується відповідно Конституції України визначити систему адміністративно-територіального устрою України, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань у сфері адміністративно-територіального устрою.

 

2. Внутрішній захід Опрацювання питання про запровадження судів присяжних Мін’юст, ДСА за участю Академії суддів, Академії правових наук Протягом року Питання про запровадження судів присяжних активно опрацьовується в проекті Кримінально-процесуального кодексу України (р.н.3456-1). Так, особливостям провадження в суді присяжних присвячена Глава 43 проекту, в якій встановлюється підсудність кримінальних справ суду присяжних, склад та повноваження цього суду, його компетенція, порядок відбору присяжних та приведення їх до присяги, питання розгляду клопотань та відводів суддям зазначеного суду, утворення та розпуск колегії присяжних, порядок та особливості попереднього і головного судових розглядів цим судом, винесення вердикту та його проголошення, особливості перевірки вироків (постанов) суду присяжних у касаційному порядку та інші питання функціонування цього суду.
3. Внутрішній захід Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до законодавства з урахуванням міжнародного досвіду проведення муніципальної реформи, децентралізації державної влади та зміцнення органів місцевого самоврядування Мін’юст, Мінекономіки, МЗС, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню Протягом року З метою удосконалення територіальної організації влади шляхом децентралізації, деконцентрації владних повноважень, оптимізації їх розподілу між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування тощо Міністерством юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади були підготовлені проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. На даний час зазначені законопроекти знаходяться на розгляді в Адміністрації Президента України.

Поряд з цим, слід зазначити, що 10 січня 2002 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробниками якого є народні депутати України третього скликання О.Іщенко, Л.Дайнеко, Ю.Іоффе.

На сьогоднішній день ведеться робота по підготовці зазначеного законопроекту до розгляду Верховною Радою України у ІІ читанні. З цією метою Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування утворено робочу групу по доопрацюванню зазначеного законопроекту, до складу якої включено і представника Міністерства юстиції. В робочому порядку постійно триває опрацювання пропозицій, узагальнених робочою підгрупою.

Мін’юстом у вигляді поправок до зазначеного проекту нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” неодноразово подавались пропозиції щодо обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, удосконалення правового статусу добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, порядку об’єднань територіальних громад тощо.

На виконання заходів щодо виконання завдань, передбачених Концепцією державної регіональної політики та Програмою державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 123-р та № 437-р, Мін’юстом розроблено проект Закону України “Про проведення експериментів з розвитку місцевого самоврядування”. На даний час законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (реєстр.№2607 від 30.12.2002 р.).

Також, Міністерством юстиції України підготовлено проект Указу Президента України “Про Програму законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування”. Зазначений проект підготовлено з метою удосконалення правових засад місцевого самоврядування шляхом визначення основних завдань у цьому напрямку та альтернатив їх законодавчого вирішення, тобто прийняття відповідних законів України. На даний час проект схвалено Кабінетом Міністрів України і направлено до Адміністрації Президента України.

5 квітня 2004 року Міністром юстиції України листом №18-9-1246 до Кабінету Міністрів України подано пропозиції щодо концептуальних засад удосконалення організації влади на регіональному та місцевому рівнях. Зазначені пропозиції підготовлено спільно з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України, науковими установами тощо і враховують результати громадського обговорення проекту Державної стратегії управління місцевим самоврядуванням.

 

Ціль ІV.3 Удосконалення законодавства України у сфері регулювання промислового виробництва, пов’язаного з обороною, з метою його наближення до норм і стандартів НАТО (права власності, захист інформації з обмеженим доступом, державні гарантії виробникам і підрядникам, іноземні інвестиції в ОПК, фінансування проектів, законодавство та процедури експортного контролю
1. Внутрішній захід Удосконалення законодавства у сфері регулювання промислового виробництва, пов’язаного з оборонною галуззю, сприяння внесенню змін до законів України щодо здійснення підприємницької діяльності у сфері розроблення та виготовлення озброєння, військової техніки тощо Мінпромполітики, Міноборони, Мін’юст, СБУ, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

 

Протягом року    Проекти Законів України :

“Про утилізацію боєприпасів і ракет, які зберігаються на арсеналах, базах та складах Збройних Сил України та інших військових формувань України”;

“Про Загальнодержавну   програму     створення   військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням”;

“Про Державну спеціальну службу транспорту”;

“Про невідкладні заходи щодо приведення озброєння та військової техніки Збройних Сил України у справний стан та готовність до застосування за призначенням, а також забезпечення їх розвитку”.

 

Проекти постанов Кабінету Міністрів України:

“Про затвердження Порядку утилізації боєприпасів і ракет, які зберігаються на арсеналах, базах та складах Збройних Сил”;

“Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”;

”Про основні показники державного оборонного замовлення на 2004 рік”.

„Про реалізацію завдань Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака АН-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням”

Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

“Про умови фінансування робіт з модернізації танків Т-64БМ “Булат”;

“Про виключення зі складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України кораблів та суден”.

 

2. Внутрішній захід Підготовка проектів нормативно-правових актів про внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів відповідно до рішень, прийнятих у рамках міжнародних режимів експортного контролю Держекспортконтроль, Мін’юст, МЗС, Мінпромполітики, Міноборони, СБУ, НКАУ, Протягом року 30 березня 2004 р. представники Міністерства юстиції України взяли участь у Міжнародній конференції на тему “Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного виистання” (м. Київ) кор, де зазначені питання було розглянуто у практичній площині.

Зараз у Міністерстві юстиції України знаходиться на опрацюванні проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, який розроблено Державною службою експортного контролю України.

 

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86.

       30 квітня 2004 року Міністерством юстиції України було проведено правову експертизу проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”. За результатами правової експертизи було підготовлено висновок із зауваженнями до цього проекту щодо вимог нормопроектувальної техніки.

Міністерством юстиції України опрацьовано:

       проекти Законів України:

— “Про внесення змін до Закону України “Про Збройні Сили України”;

“Про внесення змін до Закону України “Про оборону України”;

Про Державні сили спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України”;

— “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в операції Організації Об’єднаних Націй у Кот-д’Івуарі”;

 

       проект Указу Президента України “Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції Організації Об’єднаних Націй у Кот-д’Івуарі”;

           

проекти постанов Кабінету Міністрів України:

 

“Про реалізацію завдань Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням”;

— “Про затвердження завдань чергових сил з протиповітряної оборони, порядку застосування і використання ними зброї та повноважень посадових і службових осіб по її застосуванню і використанню у мирний час”;

 

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

 

— “Про спорудження в м. Києві пам’ятника громадянам, які загинули під час виконання обов’язків у складі миротворчого контингенту (персоналу)”;

— “Про припинення будівництва крейсера проекту 1164 заводський № 2011”.

Ціль ІV.4 Створення правової та організаційної бази співробітництва Україна — НАТО у сфері озброєнь, оборонних досліджень і технологій
1. Внутрішній захід Сприяння прийняттю Закону України про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами Мінпромполітики, Міноборони, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади Перше півріччя За участю Міністерства юстиції України, Мінпромполітики розробило проект Закону України «Про військово-технічне співробітництво з іноземними державами «, який 6 жовтня 2003 р. за поданням Кабінету Міністрів України одержаний Верховною Радою України (реєстр. № 4228). Відповідальний Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони України.

 

Жирним шрифтом виділено оновлення в Цільовому плані Україна – НАТО на 2004 рік за другий квартал 2004 року

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *