Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Наказ №1084 від 15.11.2010

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з

природничих, технічних та гуманітарних

наук у 2010/2011 навчальному році

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 — 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016, та з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах

Н А К А З У Ю :

1. Провести у 2010/2011 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) у два тури:

перший тур — у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, жовтень — грудень 2010 року;

другий тур — у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, визначених як базові, січень-березень 2011 року.

2. Утворити Організаційний комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук згідно з додатком 1.

3. Затвердити:

3.1. Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, що додається.

3.2. Перелік галузей наук (спеціальностей), базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх згодою) та голів галузевих конкурсних комісій згідно з додатком 2.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Удод О. А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

5. Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації:

5.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу у зазначений термін, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

5.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу в термін до 15 січня 2011 року, з галузі “Зварювання” – до 1 грудня 2010 року.

5.3. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

5.4. Оплату відряджень учасників Конкурсу здійснити за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

5.5. Взяти до відома, що кошти спеціального фонду вищого навчального закладу використовуються на організацію та проведення кожного з турів Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

6. Ректорам базових вищих навчальних закладів з проведення ІІ туру Конкурсу:

6.1. Забезпечити проведення ІІ туру Конкурсу відповідно до Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

6.2. Довести до відома вищих навчальних закладів — учасників ІІ туру

Конкурсу результати рецензування робіт.

6.3. Провести підсумкові науково-практичні конференції у лютому — березні 2011 року.

6.4. Надіслати запрошення для участі в науково-практичних конференціях студентам вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, не пізніше, ніж за два тижні до дати їх проведення.

6.5. Інформацію щодо дати проведення науково-практичної конференції та список запрошених студентів надіслати на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України за встановленою формою (додаток 8 Порядку проведення Конкурсу) не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення конференції.

6.6. Подати звіти про підсумки проведення ІІ туру Конкурсу (додатки 4 – 6 Порядку проведення Конкурсу) до 10 квітня 2011 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки

(Удод О. А.), кім. 219 (відділ наукової та творчої роботи студентів),

вул. Сагайдачного, 37, м. Київ, 04070.

6.7. Сприяти залученню коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу, заохочення переможців.

6.8. Передбачити компенсацію науково-педагогічним працівникам робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників ІІ туру Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час відповідно до встановлених норм.

7. Витрати на науково-методичне забезпечення, виготовлення дипломів для переможців та їх наукових керівників, здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки згідно із затвердженим кошторисом.

8. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) Міністерства освіти і науки виділити кошти на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

9. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

11. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» www.osvita.com.

12. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства освіти і науки від __________2010 №___

Порядок проведення

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук

1.​ Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі — Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти — громадяни зарубіжних країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України та інших країн.

1.3. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року відповідним наказом Міністерства освіти і науки або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

1.4. Базовий вищий навчальний заклад з проведення другого туру Конкурсу визначається відповідними наказом Міністерства освіти і науки терміном на 3 роки.

1.5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів ( не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

1.6. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.7. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи.

1.6. Наукові роботи виконуються державною мовою1.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки.

2.3. Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному закладі ІІІ – ІV рівнів акредитації за наказом ректора створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор базового вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5. У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6. Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування, при потребі залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

2.7. На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів на перемогу в Конкурсі і запрошує їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.

2.8. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт ( у тому числі анотації), нагороджених дипломами Міністерства науки і освіти, для виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

2.9. Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями

3.1. Конкурс проводиться у два тури.

І тур у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації — у жовтні — грудні, ІІ тур — у базових вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації у січні — березні поточного навчального року.

3.2. Протягом І туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більш як три кращі наукові роботи з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи ( додаток 1 ).

3.5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр — не більше двох слів).

3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені , а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль — 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

3.8. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Порядку, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

3.9. У базовому вищому навчальному закладі ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап — заочний (рецензування робіт);

2 етап — очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

3.10. Галузева конкурсна комісія організовує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.11. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.12. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

3.13. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

3.14. Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше, ніж за два тижні до її проведення), де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи.

3.15. Інформацію щодо дати проведення науково-практичної конференції та список запрошених студентів галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки за встановленою формою ( додаток 8 ) не пізніше, ніж за два тижні до дати її проведення

3.16. Рішення про переможців Конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом ( додаток 4 ) після закінчення науково-практичної конференції.

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

3.17. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

3.18. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного навчального року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки звіт про підсумки проведення ІІ туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

— склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

— протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, на паперовому та електронному носії );

— узагальнення підсумків Конкурсу (додаток 5);

— звіт про проведення науково-практичної конференції (додаток 6).

3.19. Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Порядку, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським організаційним комітетом не розглядаються.

3.20. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом, після чого відповідним наказом Міністерства освіти і науки України затверджуються підсумки проведення Конкурсу.

3.21. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються галузевими конкурсними комісіями один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватись наказу Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 № 605

3.22. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

4.2. Кількість робіт студентів — переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них — дипломом І ступеня — 20%, ІІ ступеня — 40%, ІІІ ступеня — 40% (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них — дипломом І ступеня — 6 робіт, дипломом ІІ ступеня — 12 робіт, дипломом ІІІ ступеня — 12 робіт).

4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, мають переваги при:

— переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);

— зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;

— вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

— розподілі на роботу.

4.4. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5. У разі втрати диплом не поновлюється.

4.6. Відзначення наукових керівників, які підготували понад п’ять студентів-переможців щорічно, проводиться за підсумками трирічного проведення Конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 №605.

5. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій

5.1. Для забезпечення обєктивного проведення Конкурсу створюється апеляційна комісія в базовому вищому навчальному закладі..

5.2. Чисельність і склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора базового вищого навчального закладу. Членами апеляційної комісії призначають представників Міністерства освіти і науки України, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

5.3.Зауваження, пропозиції та скарги щодо проведення Конкурсу можуть подаватися до апеляційної комісії протягом 10 робочих днів після проведення науково-практичної конференції та оголошення результатів її проведення. Матеріали розглядаються апеляційною комісією не пізніше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.

5.4. Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом (додаток 9), який надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки не пізніше трьох днів після засідання апеляційної комісії.

5.5. Рішення апеляційної комісії є остаточним.

6. Фінансування конкурсу

5.1. Витрати на проведення І туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу, а також за рахунок позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел.

Додаток 1

до Порядку проведення Конкурсу

АНОТАЦІЯ

У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Додаток 2

до Порядку проведення Конкурсу

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”

АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище ________________________

1. Прізвище _______________________

2. Ім’я (повністю) ___________________

2. Ім’я (повністю) __________________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю ) ___________

4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4. Місце роботи, тел., е-mail _________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________________________

5. Факультет _______________________

5. Посада _________________________

6. Курс (рік навчання)________________

6. Науковий ступінь ________________

__________________________________

7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання ____________________

___________________________________

__________________________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел., _____________

___________________________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

(рік, місце, форма впровадження)

9. Домашня адреса, тел., е-mail ___________________________________

___________________________________

Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________20 __р.

Додаток 3

до Порядку проведення Конкурсу

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _________________________________________,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з _________________

_______________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Актуальність проблеми_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основні наукові результати________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичні)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації_______________________________________

________________________________________________________________________________

Значення роботи_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(теоретичне)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Якість оформлення_______________________________________________________________

Недоліки роботи _________________________________________________________________

Загальний висновок ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для нагородження , заохочення ( вказати конкретно)

Рецензент ____________ ___________________________________

(підпис) (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)

Висновок конкурсної комісії:

________________________________________________________________________________

(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня)

М.П.

Голова галузевої конкурсної комісії ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії _________ __________________________ (підпис)(прізвище, ініціали)

“____”_________________20 __ р.

Додаток 4

до Порядку проведення Конкурсу

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з _____________________________________________________________

від “__”_________________20 __ року

Конкурсна комісія розглянула ________студентських наукових робіт, що надійшли (кількість)

з______ вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).

(кількість)

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ________________ студентів з ________________ вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

Дипломом І ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

М.П.

Голова галузевої конкурсної комісії _______ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени галузевої конкурсної комісії:

________________________________ ____________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток 4

до Порядку проведення Конкурсу (продовження)

Статистична довідка

На Конкурс 20 __/20 __ навчального року з _______________________________

надійшло _________ робіт ( _______ студентів-авторів, _______ наукових керівників) з ___________ ВНЗ

№ п/п

Назва вищого навчального закладу

(повністю)

Кількість розгляну-тих робіт

Кількість студентів-авторів

Представлені до нагородження

Диплом І ступеня

Диплом ІІ

ступеня

Диплом ІІІ ступеня

1

2

3

4

5

6

7

М.П.

Голова галузевої конкурсної комісії ____________________________

Секретар конкурсної комісії: ________________________________

Додаток 5

до Порядку проведення Конкурсу

Перелік питань щодо узагальнення

підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з ________________________________________________________

1.

Кількість рецензентів, які залучались до роботи в конкурсній комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук, доцентів, професорів.

2.

Кількість робіт, результати яких запатентовано.

3.

Кількість робіт, результати яких впроваджено у виробництво або навчальний процес.

4.

Короткий аналітичний матеріал з тематики та якості змісту конкурсних робіт (у довільній формі)

5.

Характерні недоліки змісту та оформлення наукових робіт.

6.

Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації Конкурсу.

Голова галузевої конкурсної комісії__________ ______________________(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії_________ ​ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“____”_______________20__ р.

Додаток 6

до Порядку проведення Конкурсу

Звіт

про проведення підсумкової науково-практичної конференції

з ________________________________________________________

1. Дата і місце проведення. Кількість учасників.

2. Програма, фото- або відеоматеріали

Додаток 7

до Порядку проведення Конкурсу

​​ ___________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, Севастополь)

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби _____________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження _______________________________________

__________________________________________________________________________

4. Стать ____________________ 5. Освіта _____________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа _____

__________________________________________________________________________

8. Місце проживання _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Загальний стаж роботи __________________________________________________

Стаж роботи у даному колективі _____________________________________________

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура _______________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу ________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації тощо,

__________________________________________________________________________

дата обговорення, № протоколу)

Представляється до ________________________________________________________

(вид нагороди)

Керівник підприємства, Голова ради

установи, організації ____________ (зборів) колективу ______________

(ПІБ, посада ) (ПІБ, посада )

М.П.

___________________ 20___ року

Додаток 8

до Порядку проведення Конкурсу

Список студентів,

запрошених на науково-практичну конференцію з ___________________, яка відбудеться ” “ __________________20__року

п.п

Прізвище, імя та по батькові студента (повністю)

Назва вищого навчального закладу, в якому навчається студент (повністю)

Додаток 9

до Тимчасового Положення про Конкурс

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________________ від “___” _____________20___року

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу під шифром __________________________________________________, а також переглянула відеозапис виступу студента(тки)________________________________________

(прізвище, імя та по батькові)

на науково-практичній конференції відповідно до заяви ____________________________________________________________________

(прізвище, імя та по батькові)

від “___” _________20__року, та вирішила визнати, що студент (ка) ____________________________________________________________________

(прізвище, імя та по батькові)

є претендентом на перемогу та нагородження дипломом Міністерства освіти і науки України ___ ступеня.

М.П.

Голова апеляційної комісії ______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени апеляційної комісії ______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки

від __________________2010 № ____

СКЛАД

Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

2010/2011 навчальному році

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Суліма Євген

Миколайович

Болюбаш Ярослав Якович

Левківський Казимир Михайлович

Михайлик Катерина Іванівна

Вітенко Іван Семенович

Іщенко Тетяна Дем’янівна

Спіцин Євген Сергійович

Тимочко Степан Теодозійович

Юдіна Світлана Павлівна

-​ заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;

-​ директор Департаменту вищої освіти

Міністерства освіти і науки, заступник голови

оргкомітету;

-​ заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

-​ методист вищої категорії відділу наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

-​ директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я (за згодою);

-​ директор науково-методичного центру аграрної політики України (за згодою);

-​ професор Київського національного лінгвістичного університету;

-​ начальник відділу маркетингу освіти і науки Міністерства сім’ї, молоді та спорту (за згодою);

-​ начальник відділу наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки

від _________________ 2010 № _____

Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

п/п

Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких проводиться Конкурс

Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса)

Голова галузевої конкурсної комісії,

телефон для довідок,

е-mail

1

2

3

4

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

1

Математичні науки (у т.ч. прикладна математика та механіка деформованого твердого тіла, газу та рідини)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100

Проректор

Подолянчук С.В.

(0432) 27-68-82,

е-mail:mat. konkurs @ gmail.com

2

Фізика

Харківський національний університет імені

В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077

Проректор

Залюбовський І.І.

(057) 707-53-20, 707-52-96,

е-mail: postmaster@univer. kharkov.ua

3

Інформатика та кібернетика

Севастопольський національний технічний університет

вул. Університетська, 33, м Севастополь, 99053

Проректор Крамарь В.О.

(0692) 235-130, 235-376,

е-mail: root@sevgtu.sevastopol.ua

4

Хімічні науки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050

Проректор

Дронь М.М.

(056) 776-60-97,

е-mail: cdep@dnu.dp.ua

5

Біологічні науки

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

вул. Леніна,20, м. Мелітополь, 72312

Ректор Аносов І.П.

(0619) 44-03-63,

е-mail: rektorat@mpu.melitopol.net

6

Географічні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки

п-т. Волі, 13, м. Луцьк, 43025

Проректор

Цьось А.В.

(0332) 72-01-25,

е-mail:

geographika @ univer.

lutsk.ua

7

Геологічні науки

Криворізький технічний університет

вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027

Проректор

Сидоренко В.Д.

(0564) 26-08-12,

409-61-11,

е-mail: ktu@alba.dp.ua

8

Екологія і охорона навколишнього середовища

Одеський державний екологічний університет

вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016

Проректор

Тучковенко Ю.С.

(0482) 35-73-71, е-mail: synop@ogmi.farlep.odessa.ua

9

Ветеринарна медицина

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010

Ректор

Кравців Р.Й.

(0322) 75-38-45,

е-mail: admin@vetuniver.

lviv.ua

10

Зоотехнія

Миколаївський державний аграрний університет

вул. Паризької Комуни, 9, м. Миколаїв, 54010

Перший проректор Бабенко Д. В.

(0512) 34-31-91,

е-mail: rector@mdau.mk.ua

11

Агрономія

Уманський державний аграрний університет

вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305

Проректор

Костогриз П.В.

(04744) 3-22-35,

е-mail:usau@usau.ic.ck.ua

12

Клінічна медицина:

внутрішні хвороби, хірургія, дитяча хірургія, педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імуноло​гія, клінічна імунологія та алергологія

Івано-Франківський державний медичний університет

вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000

Ректор

Нейко Є.М.

(03422) 2-42-95,

(0342) 52-59-69,

е-mail:rector@ifdma.if.ua

13

Клінічна та фундаментальна медицина (англійською мовою)

Луганський державний медичний університет

кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045

Ректор Івченко В.К.

(0642) 63-02-59,

е-mail:kanc@lsmu.edu.ua

14

Стоматологія

Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”

вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36024

Проректор Грицай Н.М.

(05322) 2-77-45,7-05-39,

е-mail:umsa@umsa.pl.ua

15

Профілактична медицина

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця

бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601

Ректор

Москаленко В.Ф.

(044) 235-90-65,

234-20-75,

е-mail:rector@nmu.edu.ua

16

Теоретична медицина: нормальна і паталогічна анатомія, нормальна і паталогічна фізіологія, імунологія та алергологія, гістологія тощо

Буковинський державний медичний університет

вул. Театральна пл., 2, м. Чернівці, 58002

Проректор Іващук О.І.

(0372) 55-17-39,

е-mail:admin@bsmu.edu.ua

17

Фармацевтичні науки

Запорізький державний медичний університет

п-т. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035

Проректор

Туманський В.О.

(061) 233-50-93

е-mail:zsmu@zsmu.zp.ua

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

18

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

вул. Чернишевського, 24 а, м. Дніпропетровськ, 49600

Ректор

Большаков В.І.

(056) 745-23-73,

е-mail: postmaster@pgasa.

dp.ua

19

Хімічна технологія та інженерія

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор

Башков Є.О.

(062) 305-35-67,

е-mail: info@dgtu. donetsk. Ua

20

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39614

Проректор

Луговой А.В.

(0536)74-32-79,

е-mail: kdpu @politech. poltava.ua

21

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

Хмельницький національний університет

вул. Інститутська,11, м. Хмельницький, 29016

Проректор Параска Г.Б.

(03822) 2-51-08

e-mail: centr@mailhub

22

Зварювання

Запорізький національний технічний університет

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

Ректор

Бєліков С.Б.

(061) 701-91-76,769-84-93

е-mail: rector@zntu.edu.ua

23

Машинознавство (Деталі машин; Динаміка та міцність машин; Технологія машинобудування)

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

вул . Руська, 56, м. Тернопіль, 46001

Ректор

Ясній П.В.

(0352) 52-41-81, 25-35-09,

е-mail:univ@tu.edu.te.ua

24

Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

вул. Артема, 44, м. Харків, 61002

Проректор

Войтов В.А.

(057) 716-41-53,

E-mail: khstua@lin.com.ua

25

Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Перший проректор

Карпуша В.Д.

(0542) 33-03-11,

е-mail:kans@sumdu.edu.ua

26

Двигуни та енергетичні установки

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор з наукової роботи

Марченко А.П.

(057) 700-40-34,

е-mail: omsroot@kpi. kharkov.ua

27

Приладобудування

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор з наукової роботи

Марченко А.П.

(057) 700-40-34,

е-mail: omsroot@kpi.

kharkov.ua

28

Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070

Проректор

Гайдачук О.В.

(057) 707-40-20,

е-mail: khai@khai.edu

29

Електротехніка та електромеханіка

Дніпродзержинський державний технічний університет

51918, м. Дніпродзержинськ,

вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918

Проректор

Садовой О.В.

(0569) 55-12-87,

е-mail: sadovoy@dstu.

dp.ua

30

Електричні машини та апарати

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39614

Проректор Луговой А.В.

(0536) 74-32-45,

е-mail: kdpu @politech. poltava.ua

31

Радіотехніка

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166

Проректор

Сліпченко М. І.

(057) 702-13-97, 702-10-20,

е-mail: admin@kture.

kharkov.ua

32

Телекомунікаційні системи та мережі ( у тому числі інформаційні мережі зв’язку)

Одеська національна академія зв’язку

ім. О.С. Попова

вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029

Проректор

Нечипорук О.Л.

(048) 731-73-35, 720-77-05,

е-mail: onat@onat.edu.ua

33

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Вінницький національний технічний університет

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021

Проректор

Грабко В.В.

(0432) 46-76-47, 59-84-36, 59-84-13

е-mail:vstu@vstu.

vinnica.ua

34

Гірнича справа

Донбаський державний технічний університет

пр. Леніна, 16, м. Алчевськ Луганської області

Проректор

Заблодський М.М.

(06442) 2-30-73,

е-mail: info@dmmi.eu.ua

35

Нафтова та газова промисловість

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

вул. Карпатська,15, м Івано-Франківськ, 76019

Проректор

Карпаш О.М.

(03422) 4-24-30,

е-mail: public@nung.

edu.ua

36

Металургія

Донбаська державна машинобудівна академія

вул. Шкадінова,72, м. Краматорськ Донецької області, 84313

Проректор Алієв І.С.

(0626) 41-69-42, 41-67-88,

е-mail: dgma @dgma.

donetsk. Ua

37

Транспорт

(Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв’язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Заступник ректора

Богомолов В.О.

(057) 700-38-63,

е-mail: admin @ khadi. kharkov.ua

38

Залізничний транспорт та спеціальна техніка

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010

Проректор

Мямлін С.В.

(056) 776-84-98, 47-18-72,

е-mail: dnuzt@diit.edu.ua

39

Суднобудування та водний транспорт

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

пр. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025

Проректор

Квасницький В.Ф.

(0512) 43-11-74,

е-mail:vk@ udmtu.

aip.mk.ua

40

Будівництво

Одеська державна академія будівництва та архітектури

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Ректор Дорофєєв В.С.

(0482) 32-44-53, (048) 723-23-10,

е-mail: odaba@paco.net

41

Архітектура

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

Проректор

Гончаренко Д.Ф.

(057) 700-02-40,

е-mail: office@kstuka.

kharkov.ua

42

Теплогазопостачання та вентиляція

Київський національний університет будівництва та архітектури

Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037

Проректор Лізунов П.П.

(044) 248-30-31, 245-48-33,е-mail: knuba.admin@ ukr.net

43

Геодезія, картографія та землевпорядкування

Львівський національний аграрний університет

вул. В.Великого, м. Дубляни,1, Жовківського району Львівської області, 80381

Проректор Черевко Г.В.

(032) 22-42-503,

е-mail: ldau@mail.lviv.ua

44

Метрологія, стандартизація та сертифікація (у тому числі інформаційно-вимірювальні технології)

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

Проректор Піх З.Г.

(032) 274-43-00, 258-23-94, 258-24-80,

е-mail:coffice@polynet.

lviv.uа

45

Легка промисловість

Київський національний університет технологій та дизайну

вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011

Проректор

Кострицький В. В.

(044) 280-16-03, 256-84-27, е-mail: kgutd@mail. kar.net

46

Готельно-ресторанна справа

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото,19, м. Київ, 02156

Ректор Мазаракі А.А.

(044) 531-47-31,

e-mail: knteu@knteu. kiev.ua

47

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Одеська національна академія харчових технологій

вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039

Ректор Єгоров Б.В.

(048) 725-32-84, 712-41-50, е-mail:postmaster@

onaft.edu.ua

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

48

Історичні науки

Херсонський державний університет

вул. 40 років Жовтня,27, м. Херсон, 73000

Проректор

Федяєва В.Л.

(0552) 32-67-03, е-mail: office@ksu.ks.ua

49

Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680

Проректор

Савчук В.С.

(044) 459-61-09, е-mail: dokuments@kneu.kiev.ua

50

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Тернопільський національний економічний університет

вул. Львівська,11, м. Тернопіль, 46020

Проректор

Мельник А.Ф.

(0352) 43-60-03, е-mail: academ@tneu.edu.ua

51

Банківська справа

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174

Ректор

Смовженко Т. С.

(057) 338-59-01, е-mail: ubs@ubs.gov.ua

52

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Проректор

Садєков А.А.

(062) 337-95-60,

305-34-31, е-mail: info@donetsk.edu.ua

53

Економіка підприємства та управління виробництвом

Житомирський державний технологічний університет

вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005

Проректор

Виговський Г.М.

(0412) 24-14-21, е-mail: rector@ztu.edu.ua

54

Економіка сільського господарства та АПК

Дніпропетровський державний аграрний університет

вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49027

Проректор

Макаренко П.М.

(0562) 745-53-76, е-mail: info@dsau.dp.ua

55

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ДВНЗ Запорізький національний університет

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжя, 69000

Проректор

Грищак В.З.

(061) 224-42-39, 764-74-68, е-mail: kancelary@zsu.

zp.ua

56

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Донецький національний університет

вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83055

Проректор

Безпалова С.В.

(062) 305-16-51,

302-92-26,

е-mail:postmaster@univ.

donetsk.ua

57

Менеджмент

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156

Ректор

Мазаракі А.А.

(044) 531-49-49,

531-49-90, е-mail: knteu@ knteu.kiev.ua

58

Новогрецька мова та література

Маріупольський державний гуманітарний університет

пр. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, 87500

Ректор

Балабанов К.В.

(0629) 53-22-70, 34-45-74,

e-mail: mgi@mariupol.net

59

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Проректор

Чорноус А.М.

(0542) 33-41-08, 33-00-24, е-mail: kans@sumdu.edu.ua

60

Інтелектуальна власність

Приазовський державний технічний університет

вул. Інститутська, 7, м. Маріуполь, 87500

Ректор

Волошин В.С.

(0629) 44-65-05, 33-34-16, е-mail: office@pstu.edu.

61

Видавнича справа та редагування

Українська академія друкарства

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

Ректор

Дурняк Б.В.

(032) 242-23-40, е-mail: uad@uad. lviv.ua

62

Українська мова, література (в т.ч. методика їх викладання)

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020

Проректор

Захарченко І.Д.

(048) 711-75-42, е-mail: pdpu@pdpu.edu.ua

63

Романо-германські мови і літератури

Київський національний лінгвістичний університет

вул. Червоноармійська, 73, м. Київ-150, 03680

Проректор

Гладуш Н.Ф.

(044) 529-93-08, е-mail: knlu@uniling.kiev.ua

64

Російська мова та література

Бердянський державний педагогічний університет

вул . Шмідта,4, м. Бердянськ Запорізької області, 71118

Проректор

Баханов К.О.

(06153) 36-244, 35-257,

е-mail: rector@bdpu.org

65

Соціолінгвістика

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

вул. Рудакова, 25, м. Горлівка Донецької області

84626

Ректор Докашенко В.М.

(06242) 4-65-89, 4-69-80

е-mail:forlan@forlan.org.ua

66

Юридичні науки

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024

Проректор

Гетьман А.П.

(057) 704-92-07,

704-93-56, е-mail: uracad@

bestnet.kharkov.ua

67

Педагогічні науки

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

вул. В.Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор Коцур В.П.

(04467) 5-63-89, 5-46-44, е-mail: phdpu_pedagogika@mail.ru

68

Педагогічна та вікова психологія

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

вул. В.Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор Коцур В.П.

(04467) 5-63-89, 5-46-44, е-mail: phdpu @ ukr.net

69

Корекційна освіта

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

Проректор

Харченко С. Я.

(0642) 53-31-27, е-mail: mail@lnpu.edu.ua

70

Туризм (країнознавство, краєзнавство, музеєзнавство, анімація в туризмі)

Львівський інститут економіки і туризму

вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007

Ректор Бочан І.О.

(032) 272-68-80, е-mail: lebk@org.lviv.net

71

Мистецтвознавство (дизайн, образотворче мистецтво, збереження художніх цінностей та пам’яток архітектури)

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

вул. Червонопрапорна, 8, м. Харків, 61002

Проректор

Єрмаков С.С.

(057) 706-21-03, е-mail: academy@design.kharkiv.

com

72

Переклад

Донецький національний університет

вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83055

Проректор

Беспалова С.В.

(062) 305-16-51,

302-92-26, е-mail: postmaster@univ.donetsk.

ua

73

Соціологічні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033

Декан

Горбачик А.П.

(044) 239-31-35, е-mail: soc_depscience@univ.kiev.ua

74

Політичні науки

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

вул. М.Коцюбинського,2, м. Чернівці, 58012

Проректор

Ушенко О.Г.

(0372) 52-22-66, 52-61-42, е-mail: rector@chnu.cv.ua

75

Фізичне виховання та спорт

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76025

Проректор Миронюк І.Ф.

(0342) 59-60-29, 59-60-12, е-mail: inst@pu.if.ua

76

Державне управління (соціологія управління, філософія управління)

Донецький державний університет управління

вул. Челюскінців, 163а, м. Донецьк, 83015

Проректор

Пілюшенко В. Л.

(062) 312-58-26,

337-66-09, е-mail: info@dsum.edu.ua

77

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Проректор Садєков А.А.

(062) 337-95-60,

305-34-31, е-mail: info@

donetsk.edu.ua

78

Гендерні дослідження

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027

Ректор Кравець В.П.

(0352) 52-15-87, е-mail: info@tnpu.edu.ua

79

Охорона праці

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Проректор

Богомолов В.О.

(057) 700-38-63, е-mail:admin@khadi.kharkov.ua

1 Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *