Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Психологія

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

Психологія

11 клас

Рівень стандарту / Академічний рівень

Пояснювальна записка

Головними завданнями загальної середньої освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до самовдос​коналення та активної участі в соціальному житті країни.

Навчально-виховний процес формує людські якості і закладає ті духовно-інтелектуальні та психофізіологічні можливості, які людина реалізує у своєму житті. Тому від розвитку особистості у процесі навчання залежать її уявлення про здійснення власного життєвого призначення, ціннісні орієнтири та духовні вартості.

Реалізація цих освітніх завдань потребує розроблення і впровадження у навчальні плани середніх загальноосвітніх закладів курсу «Психологія», який належить до предметів гуманітарного циклу і використовує розвивальні форми і методи навчання і виховання.

Мета курсу: оволодіння практичними навичками міжособистісних взаємин і ділового спілкування, розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів, формування здатності адаптуватися до суспільних умов та свідомої участі у їх гуманізації, підготовлення до професійного самовизначення та усвідомленої участі у житті громадянського суспільства.

Програма курсу «Психологія» має такі завдання:

*​ сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення;

*​ розвинути здатність до розуміння почуттів і мотивів поведінки, до співпереживання;

*​ розвинути навчально-пізнавальні здібності;

*​  активізувати уміння робити вибір і брати на себе відповідальність;

*​ сформувати уміння самостійно та творчо мислити, генерувати нові ідеї, висувати і доводити гіпотези;

*​ навчити розв’язувати конфліктні ситуації та попереджати їх;

*​ виробити навички конструктивного спілкування, комунікабельності; самостійної роботи над розвитком особистої моральності, власного інтелектуального і культурного рівня.

Курс розрахований на 35 годин і складається з таких розділів:

1. Психологія пізнання й навчання (оволодіння знаннями про пізнавальні процеси людини і її індивідуальні особливості, прийомами засвоєння навчальної інформації, розвитку академічних здібностей, мислення, уяви, уваги пам’яті).

2. Психологія творчості (розвиток творчих здібностей, креативного потенціалу на основі методів і прийомів розвитку творчого мислення).

3. Психологія особистості (виявлення особистісних характеристик, формування первинних навичок самоаналізу й самооцінювання, усвідомлення власної унікальності, формування суспільно прийнятних форм утвердження власної самостійності).

4. Основи психології спілкування (формування інтересу до іншої людини, засвоєння активного стилю спілкування, опанування ефективними прийомами спілкування в різних життєвих ситуаціях).

5. Емоційно-почуттєвий світ людини (поняття про емоції та почуття, вміння попереджати і долати стресові стани, адекватно виражати свої думки і почуття, форми співчуття іншим людям).

6. Психологія вибору професій (професійні здібності та професійна придатність, визначення власних професійних здібностей і намірів).

7. Основи ділового спілкування (опанування методами ділового спілкування, техніки самопрезентації, психологічна роль лідерства).

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами психології, етики спілкування та розвитку творчого потенціалу особистості. Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мис​лення учнів. Проведення та аналіз діагностичних тестувань на уроках проводиться для надання учням певних відомостей про власну особистість. Застосовуються елементи тренінгових занять та корекційні вправи. Гнучке поєднання індивідуальної та групової роботи на уроках дає можливість оволодівати способами розв’язання актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів.

Для роботи на уроках застосовуються такі форми роботи: індивідуальна, групова, фронтальна в оптимальному співвідношенні (бесіди, лекції, тренінгові заняття, рольові ігри).

Матеріал для практичних робіт учитель психології добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу. У процесі добору завдань перевагу слід надавати тим, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: робота з довідковим матеріалом, завдання творчого характеру тощо. Бажано, щоб завдання для вправ і ігор мали індивідуальний характер.

Практичні роботи виконуються безпосередньо на уроці, але обмежену кількість деяких з них (на розсуд учителя) можна виконувати як домашні завдання.

Показниками засвоєння навчального матеріалу, знань і умінь учнів є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи та завдання, застосовуючи при цьому творчий підхід, знаходити нестандартні рішення. З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів вивчення предмету «Психологія» є: а) показник якості засвоєння теоретичних знань; б) показник практичного застосування набутих умінь. При оцінюванні знань і умінь учнів учитель психології використовує залікову систему: „Зараховано” – „Не зараховано”.

Тематичний план програми «Психологія»

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

7

Розділ 1. Психологія пізнання й навчання

1.

1.

1.

1.

2.

1.

Що таке предмет «Психологія»? Як Я пізнаю світ? Основні психічні процеси.

Пам’ять як психічний процес. Діагностика пам’яті. Механізми запам’ятову​вання. Прийоми мнемо​техніки.

Увага і характеристика її властивостей.

Діагностика рівня розвит​ку уваги. Засоби розвитку уваги.

Мислення. Види мислення. Розвиток процесів аналізу, синтезу, абстрагування.

Навчально-пізнавальні й академічні здібності. Прийоми засвоєння навчальної інформації,

Учень (учениця):

усвідомлює зміст і завдання курсу,визначає його мету і структуру; дає загальну характеристику психічних процесів; характеризує пам’ять як психічний процес, механізми запам’ятовування; оволодіває класифікацією видів пам’яті, основними прийомами мнемотехніки; усвідомлює значення пам’яті в житті і навчанні людини;

аналізує властивості і види уваги, створює порівняльну характеристику довільної і мимовільної уваги, оцінює стійкість, продуктивність, обсяг і переключення уваги; тлумачить поняття «мислення», характеризує види і операції мислення (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення); розвиває навички логічного й образного мислення;

тренує вміння засвоювати й обробляти інформацію.

4

Розділ 2. Психологія творчості

1

3

Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

Методи пошуку нового. Поняття про методи розвитку творчого мислення: мозковий штурм, метод гірлянд асоціацій, синтетика, методи теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ).

Учень (учениця):

оволодіває понятійним апаратом:

«обдарованість», «креативність», «творчі здібності», «система»; ознайомлюється з поняттями і методами мозкового штурму, гірлянд асоціаційсинектики, ТРВЗ (теорії розв’язування винахідницьких задач); розвиває вміння творчо мислити та навчається розв’язувати задачі за допомогою згаданих методів; виконує творчі роботи: розв’язує технічну проблему за допомогою мозкового штурму, створює нові об’єкти методом гірлянд асоціацій, розвиває гнучкість мислення та вміння перебудовувати структуру пізнавальної ситуації за допомогою оператора РВВ(Розмір, Вага, Вартість), розв’язуючи задачу «Незвичайна планета ”; складає казки з антисюжетом.

5

Розділ 3. Психологія особистості

1

1

Вміння працювати з самооцінкою. Мої сильні та слабкі властивості.

Почуття власної гідності. Я в своїх очах та в очах інших людей (тренінгове заняття).

Учень (учениця):

розуміє і тлумачить поняття«самооцінка», «самоприйняття»,

«впевненість»; усвідомлює власну унікальність, знаходить головні індивідуальні особливості, навчається сприймати себе позитивно; знайомиться і використовує техніки оптимізації самооцінки; формує уявлення про очікування інших, аналізує ці очікування, навчається впевненості в собі, долає страх прилюдного виступу; виявляє особистісну ” зону найближчого розвитку,” компетенції для самоствердження і формує напрями бажаного самовдосконалення.

1

1

1

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

Характер і темперамент людини.

Мотиви наших вчин​ків.

Учень (учениця):

визначає поняття «індивід», „особистість”,«індивідуальність», «темперамент», «характер», «мотив», «мотивація»; виділяє і характеризує власні переваги і недоліки; описує риси власного характеру; класифікує темперамент людини за типами; виявляє власний тип темпераменту; розробляє стратегію індивідуального розвитку: формування позитивних рис характеру, подолання негативних; оволодіває навичками саморегулювання і самоконтролю; усвідомлює і аналізує мотиви власних вчинків і вчинків інших людей; навчається враховувати індивідуальні особливості в процесі спілкування..

7

Розділ 4. Основи психології спілкування

1

1

1

1

Спілкування. Комунікабе​льність. Товариськість. Значення спілкування, важливість передачі інформації.

Засоби спілкування. Вербальна та невербальна мова.

Який Я у спілкуванні? Бар’єри спілкування (діагностичне заняття).

Спілкування в групі. Як привернути до себе увагу (тренінгове заняття).

Учень (учениця):

дає загальну характеристику поняття «спілкування»; називає і пояснює основні функції спілкування, отримує уявлення про історію виникнення спілкування; усвідомлює, що в процесі спілкування обмін інформацією між його учасниками відбувається як на вербальному рівні, так і за допомогою міміки, жестів, поз, вибору міжособистісного простору (невербальний рівень спілкування), навчається встановлювати контакт на зазначених рівнях; визначає ефективність використання вербальних сигналів і невербальних засобів при встановленні контакту (усмішки, відкритої пози, ритмічних рухів…), відпрацьовує навички встановлення контакту за допомогою виразності, швидкості мовлення, інтонації; усвідомлює власні психологічні бар`єри у спілкуванні, застосовує навички спілкування в групі.

1

1

1

Конформізм. Тиск середовища.

Як Я реагую на критику? (тренінгове заняття)

Лідерство. Капітан чи матрос?

Емпатія. Відвер​тість та довіра. Умови ефективного спі​лкування

Учень (учениця):

оперує поняттями «конформізм», «емпатія», «лідерство»; усвідомлює і визначає власну психологічну позицію у спілкуванні, класифікує та надає характеристику типам лідерства; застосовує уміння безконфліктного спілкування, емпатійного сприйняття співрозмовника, конструктивної знеособленої критики, саморефлексії особистісного та емоційних станів;формулює конструктивні критичні зауваження, аналізує власні помилки; оцінює роль співпереживання та його важливість у взаєминах між людьми.

4

Розділ 5. Емоційно-почуттєвий світ людини

1

1

1

1

Емоції і почуття. Види емоційних станів.

Агресивність. Доброзичливість. Альтернативи гніву.

Поняття конфлікту. Види й типи конфліктів. Карта конфлікту.

Моделі поведінки у конфлікті або Як поводити себе в конфлікті з різними типами людей? (тренінгове заняття)

Учень (учениця): володіє понятійним апаратом: «емоції», «емоційний стан», «почуття», «агресивність», «доброзичливість»; класифікує і характеризує емоційні стани людини; методом мозкового штурму визначає шляхи подолання агресивності і переведення гніву в конструктивне русло; оперує поняттям «конфлікт», досліджує і виявляє зони особистих і між особистісних конфліктів; виявляє уміння створювати «карту конфлікту», характеризує основні і другорядні, наявні і приховані причини виникнення конфлікту, оцінює наслідки; формує й вдосконалює навички розв`язання конфлікту, формулює висновки про оптимальні способи розв’язання конфліктів.

5

Розділ 6. Психологія вибору професій

1

2

1

1

Мої професійні здібності та інте​реси (діагностичне заняття).

Світ професій. Професіограма.

Професійна придатність.

Куди піти навчатися? Аналіз сучасного ринку праці й освіти.

Як зробити успішний професійний вибір? Аналіз типових помилок при виборі професії

Учень (учениця):

тлумачить поняття «професія», «професіограма», «цілепокладання» «професійна придатність», «профіль посади», «конкурентноспроможність»;володіє об’єктивною інформацією про стан сучасного ринку праці й освіти, попиту на різні види професій; виявляє ознайомленість з сучасними тенденціями розвитку світу професій, інформацією про шляхи розвитку конкурентно-спроможності; усвідомлює чинники успішності вибору і оволодіння професією, аналізує типові помилки на шляху вибору, володіє навичками цілепокладання, розроблення стратегій досягнення мети.

3

Розділ 7. Основи ділового спілкування

1

1

1

Партнерське спілкування. Діловий етикет. Аналіз взаємодії.

Основні техніки самопрезентації (тренінгове заняття)

Регуляція емоційної напруги.

Учень (учениця):

володіє теоретичним блоком інформації про ділове спілкування, інформацією про основні принципи партнерського спілкування, шляхи їх реалізації( принципи психологічного партнерства, психологічної рівності, узгодження інтересів, дотримання умов конвенційності (договірних умов); знає основні структурні компоненти самопрезентації, вміє отримувати і максимально використовувати зворотний зв’язок; має уявлення про основні компетенці, потрібні для успішної самопрезентації; застосовує навички вербалізації свого емоційного стану і психічних станів співрозмовників.

Укладач:

Болтівець Сергій Іванович — доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної та організаційної роботи Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України.

Тел.: 068 350 49 86

Автори:

Губенко Олександр Володимирович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України.

Тел.: 095 832 05 76

Науменко Ольга Степанівна — лаборант лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України.

Тел.: 097 943 35 56

Нечаєва Ольга Сергіївна – молодший науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України, керівник Центру практичної психології «Геліос» м. Києва, практичний психолог.

Тел.: 067 907 36 94

Стемківська Ярослава Євгеніївна  психолог Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості».

Чепа Мирослав-Любомир Андрійович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України.

Тел.: 050 688 74 94

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *