Рівний рівному — Всеукраїнська благодійна асоціація

 

Освітянські проекти

 

Проект «Освітня політика та освіта «рівний-рівному» (2004 р.)

 

Проект “Освітня політика та освіта “рівний-рівному” започатковано спільною ініціативою Міністерства освіти і науки України та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй 1 січня 2004 року.

“Освітня політика та освіта “рівний-рівному” є логічним продовженням двох стратегічних проектів ПРООН – “Інновація та оновлення освіти для підвищення добробуту та зниження рівня бідності“ та “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному”, результатом яких є:

 • підтримка розробки Національної доктрини розвитку освіти (2001 р.);
 • розробка стратегії реформування освіти в Україні (2003 р.);
 • ініціювання процесів розвитку освітньої політики в Україні;
 • розробка навчальних програм та впровадження освіти “рівний-рівному” у масштабах України;
 • національна та міжнародна експертиза Державних стандартів базової та повної середньої освіти;
 • розробка низки аналітичних матеріалів з проблем освітньої політики у галузі реформування змісту освіти та моніторингу якості освіти;
 • створення мережі освітянських, громадських, професійних інституцій, що спрямовують свої зусилля на реформування освіти в Україні.

Мета проекту: Сприяння реформуванню освіти для розвитку демократичного освітянського простору, впровадження положень Національної доктрини розвитку освіти України та стратегії реформування шляхом підтримки громадських ініціатив в регіонах.

Група аналізу політики та впровадження освіти “рівний-рівному” тісно співпрацює з відповідальними працівниками МОН та уряду, Академією педагогічних наук України, представниками міжнародних, професійних та громадських організацій, вищими та середніми загальноосвітніми навчальними закладами за такими напрямами:

 1. Освітня політика та розвиток мережі зацікавлених сторін з питань освітньої реформи.
 2. Демократизація управління освітою – сприяння розробці та впровадженню механізмів децентралізації освіти, підтримка місцевих ініціатив закладів освіти та місцевих органів управління, громад.
 3. Моніторинг якості освіти – розробка моделей зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів, роботи шкіл та ін.
 4. Розробка пропозицій щодо впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти у загальноосвітній школі.
 5. Освіта “рівний-рівному” – поширення методики “рівний – рівному” в системі середньої освіти (50% шкіл) та вищих навчальних закладів у всіх регіонах України.
 6. Підтримка молодіжних ініціатив та створення сприятливих умов для залучення молоді до процесів демократизації.
 7. Сприяння освітній реформі шляхом налагодження партнерства та залучення до роботи в програмі Уряду, міністерств та відомств, освітянських вітчизняних та міжнародних організацій, громадських організацій та навчальних закладів.
 8. До складу групи аналізу освітньої політики та впровадження освіти “рівний-рівному” входять:

Оксана Овчарук – координатор проекту;

Наталія Лещук – менеджер освіти “рівний-рівному”;

Олена Локшина – головний експерт з якості освіти та моніторингу.

 

Проект проводить такі заходи:

 • конференції, семінари, наради, робочі зустрічі, тренінги з проблем освітньої політики;
 • тренінги за програмою просвітницької роботи серед молоді за методикою «Рівний-рівному»;
 • аналітичні дослідження та громадські опитування щодо стану та розвитку освітньої галузі в регіонах України;
 • публікації та висвітлення у національних засобах масової інформації актуальних подій, етапів та результатів діяльності програми у контексті процесів реформування освіти в Україні.

Контактна інформація: 04053, вул.Артема 52-А, корп. №1, тел/факс (044)440-96-27, oo@undp.org.ua

 

СТАН ПРОБЛЕМИ

В Україні намітилася тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей і молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні сексуальні зв’язки, що різко погіршує стан фізичного і психічного здоров’я підлітків. Гостро стоїть проблема репродуктивного здоров’я, ранньої вагітності дівчат-підлітків.

У дітей розвиваються агресивність, невдоволеність, по­чуття заниженої самооцінки. Все це нерідко спричинює конфлікти з однолітками, вчителями, батьками. Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки. Як результат, кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше порівняно з іншими піддаються впливу наркотиків. За оцінкою медиків, практично здоровими закінчують школу лише 5-7 % учнів.

Втрата здоров’я серед молоді створює низку серйозних проблем, ставить під загрозу національну безпеку, саме існування держави.

Ряд прорахунків у реалізації Національних програм протидії наркоманії та боротьби із захворюванням на СНІД, а також боротьби із злочинністю призвели до втрати довіри стосовно державної політики в розв’язанні цих проблем, а це, у свою чергу, негативно вплинуло на загальну соціальну-психологічну атмосферу в суспільстві. Відомчий підхід, спрямований переважно на боротьбу з наслідками негатив­них явищ, не просто виявився безперспективним, а й викликав розчарування, роздратованість, соціальну апатію серед молоді. На жаль, тактика залякування та моралізаторства й дотепер продовжує панувати в українському інформаційному й освітньому просторі.

Просвітницька робота серед молоді щодо здорового способу життя поки що не дуже ефективна. Більшість учнів, особливо старшокласників (від 80 до 97 %), не мають достатніх знань з таких гострих проблем, як запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу тощо. У зв’язку з відсутністю підготовлених кадрів (лише 12-15 % вчителів у міській місцевості та 6-8 % — у сільській) інформування молоді про шляхи збереження і зміцнення здоров’я в навчальних закладах України здійснюється здебільшого формально, епізодично, без урахування об’єктивних тенденцій у молодіжному середовищі (погіршення життєвих умов, по­слаблення мотивації до здорового способу життя, низький рівень превентивних знань, навичок і вмінь тощо).

Педагоги недостатньо володіють спеціальними методами роботи з формування знань, умінь і навичок із збереження і зміцнення здоров’я підлітків, мало використовують у цій роботі сучасні підходи. Профілактична діяльність державних освітніх закладів зорієнтована на передавання знань від дорослого до дитини з ігноруванням активної позиції самої дитини, її права на самовизначення щодо власного способу життя. А практика показує, що набуття і закріплення установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку є значно ефективнішими в ході спілкування підлітків між собою.

Сьогодні національна освітня система перебуває в процесі пошуку більш адекватних вимогам сучасного життя орієнтирів і форм організації навчання. Саме тому Концепція освіти «рівний — рівному» (далі Концепція) виходить з ідей реформування національної системи освіти з метою її орієнтації на утвердження здорового способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично і соціально здорової особистості, розширення демократичної взаємодії дорослих з молоддю.

 

МЕТА

Досвід із запобігання проявам негативної поведінки неповнолітніх, нагромаджений громадськими організаціями за технічної підтримки міжнародних донорів, показує, що найоптимальнішим методом профілактичної роботи є навчання між однолітками, коли молода людина оволодіває знаннями та набуває соціального досвіду в ході спілкування з ровесниками.

Узагальнюючи такий підхід і виходячи із завдань реформування освіти з метою її орієнтації на утвердження здорового способу життя в Україні, визначено мету Концепції освіти «рівний — рівному». Це — сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки за допомогою Концепції освіти «рівний — рівному».

Освіта «рівний — рівному» розрахована на дітей і молодь віком 12-18 років різного соціального статусу. Серед них позитивно орієнтовані допризовники, групи ризику та засуджені.

МЕТА І ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ

Мета модуля — Надати знання та формувати практичні навички у педагогів — тренерів з організації просвітницької роботи за методикою «рівний-рівному» щодо формування здорового способу життя.

Завдання модуля

 • Ознайомити педагогів — тренерів  з концептуальними засадами просвітницької роботи за методикою «рівний-рівному» щодо формування  здорового способу життя.
 • Надати їм знання з методики освіти «рівний-рівному».
 • Окреслити завдання і функції педагогів-тренерів.
 • Ознайомити педагогів-тренерів із сутністю модульного навчання, змістом модулів.
 • Ознайомити їх з технологіями проведення просвітницьких тренінгів шодо здорового способу життя для підлітків.
 • Формувати у педагогів  — тренерів навички конструктивної взаємодії з підлітками-інструкторами.

Тривалість модуля:   20 год.

Основні поняття для засвоєння

Концепція програми, методика «рівний-рівному», метод «рівний-рівному», модульне навчання, учбовий модуль, педагог-тренер, підліток—інструктор, соціальна профілактика, просвітницька робота щодо формування здорового способу життя, технологія, педагогічні технології, технології просвітницької роботи «рівний-рівному, просвітницький тренінг, здоров’я, фактори здоров’я, здоровий спосіб життя, формування здорового способу життя.

 

«Методика освіти «Рівний-рівному»»
Написав автор 2008
Модуль «Методика освіти «рівний — рівному»» є першою складовою частиною тренінг-курсу з підготовки педагогів-тренерів для організації і проведення просвітницької роботи «рівний-рівному» серед молоді та підлітків щодо здорового способу життя.
Мета просвітницької роботи «рівний — рівному» — сприяти розумінню дітьми та молоддю переваг здорового способу життя; заохочувати до здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя; стимулювати до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції; формувати особисті мотиви для реалізації моделі «здоровий спосіб життя»; швидко й ефективно поширювати знання про здоров’я, здоровий спосіб життя в середовищі неповнолітніх залучати підлітків до просвітницької діяльності серед однолітків.
Просвітницька робота «рівний — рівному» щодо здорового способу життя — це засіб передачі достовірної, соціально значущої інформації підростаючому поколінню через довірчі взаємини на рівних, від однолітка до однолітка під час неформального або особливим способом організованого спілкування (тренінги, акції тощо).
Суть освіти «рівний — рівному» полягає в тому, що головну участь поширенні знань бере сама молодь.
Концептуальною основою освіти «рівний — рівному» є підготовка підлітків-інструкторів залучення їх до просвітницької роботи щодо здорового способу життя серед однолітків.

«Твоє життя – твій вибір»

Одна з найгостріших проблем сьогодення-поширення вживання наркотичних речовин підлітками. Це соціальне явище має свою динаміку і закономірності розвитку. Найпоширенішими наркотичними речовинами є алкоголь і тютюн». Серед споживачів тютюну 6-8 % — діти молодших класів навіть дошкільнята. Курить кожен п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласників і майже 60% випускників шкіл. Чверть восьмикласників уже мають чітку орієнтацію на алкогольні напої; серед випускників їх уже половина. У великих містах третина підлітків піддаються ранній алкоголізації. Крім цього, останнім часом в Україні поширилося вживання неповнолітніми різних видів наркотиків. За даними незалежних соціальних досліджень, кожний п’ятий підліток у віці 15-18 років уже мав перше знайомство з якимсь із наркотиків.
Така сумна статистика свідчить про відсутність мотивованої направленості підлітків на формування та збереження свого здоров’я. Водночас це також наслідок відсутності в суспільстві пріоритету здорового способу життя.
Запропонований модуль містить комплекс матеріалів для
занять, спрямованих на набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового способу життя та попередження вживання наркотичних речовин.
Основу занять становлять соціально-психологічні та педагогічні методики відомих вітчизняних і зарубіжних авторів. Подана інформація переконливо доводить шкідливість наркотичних речовин, пояснює наслідки їхньої дії на органи і системи організму людини, розкриває механізм формування наркозалежності.

«Прояви турботу та обачливість»

Матеріали модуля є складовою частиною програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Вони присвячені таким актуальним проблемам сьогодення, як статеві стосунки, статева поведінка молоді, незапланована вагітність, ВІЛ, СНІД та інфекції, що передаються статевим шляхом.
Багатьом педагогам дуже складно викладати й обговорювати ці теми. Тому радимо вам дуже уважно читати всі рекомендації і при потребі «програвати» матеріал занять ще до того, як ви зустрінетесь з підлітками.
Різний вік підлітків потребує змін деяких акцентів уподаному матеріалі. Так, для підлітків 12-14 років основна інформація і вправи мають бути орієнтовані на загальні знання про безпечну поведінку, про негативні сторони куріння, вживання алкоголю, наркотиків та їхній вплив на ризик інфікування ВІЛ, СНІД. Для підлітків 15-18 років основний наголос треба зробити на отриманні знань з безпеки статевих стосунків, профілактики інфікування ВІЛ, СНІД та незапланованої вагітності.
Весь матеріал подано у формі звернення педагога до конкретної особи, що полегшує засвоєння інформації підлітками.
Для полегшення викладання та сприймання матеріалу слухачами віком 12-14 і 15-18 років групи оптимально мають складатися з 10-12 учасників. Це дасть змогу приділяти увагу кожному з підлітків і досягати глибшого засвоєння матеріалу.

«Знаємо та реалізуємо свої права»

Проблема прав дітей — одна з гострих проблем нашого суспільства. За даними опитування українського Інституту соціальних досліджень, рівень правової культури та знань дітей про свої права й обов’язки досить низький. Майже кожна шоста дитина взагалі не знає законів, які її захищають. Дітям бракує елементарної обізнаності у сфері своїх прав, обов’язків та відповідальності за багатьох життєвих ситуацій.
Важливість вирішення проблеми прав дітей зумовлена тим, що реалізація прав дитини є чи не найголовнішою умовою фізичного та психічного благополуччя дитини, її розвитку. Ось чому модуль «Знаємо та реалізуємо свої права» має стати важливим елементом у структурі Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».
Сенс запровадження цього модуля полягає в необхідності розвивати в підлітках почуття гідності, своєї необхідності і для суспільства, усвідомлення своїх прав, обов’язків, відповідальності за свої дії; стимулювати у дітей бажання реалізувати свої права.
Розвиток у дітей переконань у необхідності дотримання правових обов’язків за методом «рівний — рівному» — важлива умова підвищення ефективності профілактики негативних звичок, пропаганди засад здорового способу життя.
Теоретичний і практичний матеріал модуля має на меті допомогти підліткам усвідомити глибинний зміст та суть прав дітей стосовно здорового способу життя, вибрати правомірні варіанти поведінки.

«Спілкуємось та діємо»

Підлітковий вік — це період значних змін у становленні особистості. Однією з найважливіших нових рис в особистості підлітка в цей час є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими.
Конфлікти з батьками, прояви самовираження підлітків, які шокують дорослих, а також зростання кількості асоціальних вчинків у цьому віці значною мірою провокуються тим, що більшість юнаків і дівчат ще не володіють способами продуктивного спілкування дорослими та ровесниками.
Тому теоретичний і практичний матеріал модуля
«Спілкуємось та діємо» націлений саме на те, щоб сформувати у підлітків навички ефективної комунікації, що, в свою чергу, має стати підґрунтям попередження негативної поведінки осіб цієї вікової групи.
Теоретичний матеріал містить базові положення теорії спілкування: ознаки гарного слухача; вербальні та невербальні засоби комунікації; бар’єри спілкування; правила ефективної взаємодії з різними типами людей тощо. Він поданий у формі дозованих інформаційних повідомлень, розрахованих на 6-15 хвилин.
Кожна інформація супроводжується набором різномісних практичних завдань: проблемні питання для мозкового штурму, опитувальники, тренінгові вправи, робота з роздавальним матеріалом. У практичній частині модуля передбачені індивідуальні, парні та групові форми роботи з підлітками.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *