Європарламент проголосував за примушення всіх держав-членів визнавати одностатеві шлюби

РИМ, 24 листопада, 2010 (LifeSiteNews.com) — Європейський Парламент оголосив про свій намір «зміцнювати сім’ю» з метою сприяння демографічному розвитку Європи, і зобов’язати кожну країну-члена Євросоюзу до визнавання «одностатевих шлюбів» або ж гомосексуальних громадянських партнерств.

23 листопада Європарламент проголосував на користь доповіді, метою якої є змусити всіх 27 держав-членів взаємно визнавати і юридично підтримувати «статус актів громадянського стану», що задовольняє вимогу визнати гомосексуальні «шлюби», цивільні партнерства або ж аналогічних домовленості.

European Dignity Watch (EDW), група, яка має на меті захист сімейний цінностей, стверджує, що доповідь може призвести до широкого визнання країнами-членами ЄС одностатевих шлюбів «через задні двері і жорсткого переступу принципу субсидіарності «.

Згідно EDW, 40 розділ доповіді «може означати, що держави-члени будуть змушені непрямо визнавати одностатевий союз рівний шлюбові, навіть якщо таке визнання не існує в правовій системі відповідної країни.»

У висновку дана група стверджує: «буде неконтрольованим шлюбний туризм в країни, які визнають одностатеві «шлюби» такі, як Бельгія, Іспанія, Португалія і Швеція, або навіть визнання полігамних «шлюбів»… як це вже є в Нідерландах «.

Гомосексуальні лобісти ЄС підтримують питання про «транскордонне узгодження» — концепція, що держави-члени повинні визнавати закони, в тому числі ті, які стосуються сімейного стану громадян, у всіх 27 країнах. Це, в поєднанні з правом свободи всіх громадян ЄС жити в будь-якій державі ЄС, є основою аргументів впливових організацій гомосексуалістів, таких як Міжнародна Асоціація Геїв і Лесбіянок (ILGA).

EDW каже: «Якщо доповідь проходить в нинішній редакції, то це буде серйозним порушенням принципу субсидіарності, фундаментального принципу ЄС. Існує очевидний ризик для підриву суверенітету держав-членів у сфері сімейного права і, зокрема, визначення шлюбу у своїй власній країні, змінюючи визначення шлюбу у сімейному праві, що є виключно у компетенції держав-членів ЄС в процесуальному праві. »

Стаття 40 згадує право громадян на «вільне пересування» територією ЄС та «рішуче підтримує плани щодо взаємного визнання статусу актів цивільного стану.» Стаття закликає до «подальших зусиль щодо скорочення бар’єрів для громадян, які здійснюють свої права на вільне пересування, особливо щодо доступу до соціальних пільг, на які вони мають право, а також право голосу на муніципальних виборах «.

Гомосексуальні лобісти у ряді країн в усьому світі успішно запровадили тактику маніпулювання судами з метою легалізації «одностатевих шлюбів» або цивільно-правових партнерств. У ряді випадків, гомосексуальні активісти брали «шлюб» в одній країні з єдиною метою — примусити суди, а потім і законодавчі органи іншої країни-члена ЄС визнати їх «союз».

ILGA рекомендує цей метод для своїх членів, заявивши, що доповідь може бути «використано для лобіювання цілей», щоб «чинити тиск на уряди своїх країн вимагаючи, аби внутрішні шлюби визнавалися по всьому ЄС».

EU Parliament votes to force same-sex “marriage” on all member states
ROME, November 24, 2010 (LifeSiteNews.com) — In virtually the same breath, the European Parliament has announced its intention to “strengthen the family” to deal with Europe’s coming demographic plunge, and impose “gay marriage” or homosexual civil partnerships on every member state in the Union.

The EU Parliament voted yesterday in favour of a report that is intended to compel all 27 member states to both mutually recognize and legally uphold the “effects of civil status documents” of another EU-state, that will impose the requirement to recognise homosexual “marriage,” civil partnerships or similar arrangements.

The pro-family group European Dignity Watch (EDW) says that the report, “besides the reasonable demands” it makes, “could imply” a Union-wide recognition of same-sex marriage “through a back door and severe overstepping of the principle of subsidiarity”.

According to Dignity Watch, Section 40 of the report “could mean that member states would be forced to indirectly recognize same-sex unions as equal to marriage even if such recognition does not exist in the respective country’s legal system.”

The consequence, the group said, “would be an uncontrollable ‘marriage-tourism’ to countries that recognize same-sex ‘marriage’” like Belgium, Spain, Portugal and Sweden, “or even polygamous ‘marriages’ …as recognized in the Netherlands.”

One of the most useful legal wedge issues for the EU’s homosexualist lobbyists has been the issue of “cross-border harmonization,” a concept that the member states must recognise laws, including those regarding the marital status of citizens, in all 27 states. This, combined with the legal freedom of all EU citizens to live in any EU state they choose, is the basis of arguments made by the influential homosexualist organisations like the International Gay and Lesbian Association (ILGA).

EDW says, “If the report passes as drafted now, it would violate severely the principle of subsidiarity, a key founding principle of the EU. There is an obvious risk to undermine the sovereignty of the Member States in family law and specifically the definition of marriage in their own country by shifting a definition of marriage from family law — which is an exclusive competence of the Member States — to procedural law.”

Section 40 mentions the right of citizens to “free movement” around the EU and “strongly supports plans to enable the mutual recognition of the effects of civil status documents.” It calls for “further efforts to reduce barriers for citizens who exercise their rights of free movement, particularly with regard to access to the social benefits to which they are entitled and their right to vote in municipal elections.”

Homosexual lobbyists have in several jurisdictions around the world successfully adopted the tactic of manipulating the courts to establish “gay marriage” or legal civil partnerships. In several cases, homosexual activists have “married” in one country for the sole purpose of forcing the courts, and later the legislatures, of another country to recognise their “union”.

ILGA recommends this method to its members, saying that the report can be “used for lobbying purposes” to “exert pressure on your governments to demand that domestic marriages are recognised all across the EU”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *